AKO ŽIADAŤ O ZNAK KVALITY


POSTUP PRE PREDKLADANIE A VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ PRE UDELENIE ZNAKU KVALITY


O pridelenie "Znaku kvality SLOVENSKO - Dovolenka na vidieku" môže požiadať člen EZAT, ako aj nečlen ako subjekt, ktorý prejaví záujem byť registrovaný v Informačnom online portáli www.agroturizmusslovakia.sk. EZAT na základe vyžiadania zašle záujemcovi nasledovné podklady:
 • formulár žiadosti o pridelenie Znakov kvality ( vzor sa nachádza na konci tohto príspevku),
 • kritériá pre posúdenie splnenia stanovených kritérií (kritériá sú zároveň zverejnené na web      stránke www.agroturizmusslovakia.sk),
 • prílohu: Názov a zaradenie objektu podľa kategorizácie ( vzor sa nachádza na konci tohto príspevku),
 • dotazník s údajmi o zariadení a fotografickými prílohami a ponukou služieb v prípade nových záujemcov ( dotazník na požiadanie zašle EZAT).

Náležitosti žiadosti

Záujemca o priznanie Znakov kvality predloží komisii EZAT nasledovné dokumenty:

 • vyplnený formulár žiadosti o pridelenie Znakov kvality,
 • vyplnené kritériá a hodnotiacu schému, v ktorej musí dosahovať minimálny počet bodov podľa príslušnej kategórie,
 • vyplnenú prílohu: Názov a zaradenie objektu podľa kategorizácie,
 • vyplnený dotazník s údajmi o zariadení s fotografickými prílohami a ponukou služieb v prípade nových záujemcov,
 • prehlásenie o prevádzkovaní zariadenia v dobe dlhšej ako 1 rok s uvedením dátumu začiatku prevádzky.

Hodnotenie žiadosti

Po predložení žiadosti osobne alebo poštou EZAT zabezpečí nasledovné úkony:

 • spracovanie a vyhodnotenie predložených podkladov,
 • kontrolu kompletnosti a oprávnenosti žiadosti,
 • zabezpečenie prípadného doplnenia a metodické usmernenia v prípade potreby,
 • predloženie žiadosti o pridelenie " Znakov kvality - Dovolenka na vidieku " na rokovanie komisie EZAT.

Schvaľovanie a udeľovanie Znaku kvality

1. Po registrácii žiadosti o udelenie " Znaku kvality" a preverení príslušnej dokumentácie sa kompletný spis predloží na rokovanie komisie EZAT /minimálne v 3 člennom zložení/.

2. Komisia následne posudzuje:

 • kompletnosť predložených podkladov,
 • kvalitatívne vyhodnotenie kritérií podľa hodnotiacej schémy a príslušných kategórií,
 • súlad so zaradením zariadenia podľa Vyhlášky o kategorizácii ubytovacích služieb č.277/2008 Z.z. sú na trávenie dovolenky na vidieku určené kategórie: horský hotel, hotel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chatová osada, ubytovanie v súkromí a prázdninový byt,
 • dotazník s údajmi o zariadení v prípade nových neregistrovaných subjektov,
 • prehlásenie o prevádzkovaní zariadenia v dobe dlhšej ako 1 rok s uvedením dátumu začiatku Prevádzky.

3. Na základe posúdenia žiadosti a dokumentácie komisiou EZAT a získaní stanoveného limitu bodov, komisia rozhodne o vydaní certifikátu "Znak kvality SLOVENSKO - Dovolenka na vidieku". Certifikát a jeho používanie sa vzťahuje na obdobie 3 rokov od roku dátumu pridelenia.

Podrobný postup pre pridelenie Znaku kvality nájdete v priloženom súbore /Stiahnite TU/.

Vzor žiadosti o pridelenie Znaku kvality vo formáte PDF a vo formáte Word /Stiahnite TU (formát PDF)   TU (formát Word)/.

Vzor Certifikátu Znak kvality SLOVENSKO - Dovolenka na vidieku nájdete v priloženom súbore /Stiahnite TU/.


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok