Inovačné metódy v agrorezorte od roku 2014Pozvánka

Dňa 9. decembra2014 v Hoteli Máj, v Pieštanoch sa uskutoční prvá časť workshopu pod názvom : ” Inovačné trendy v agrorezorte platné od roku 2014”. Organizátorom podujatia je Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu / skratka ” EZAT”/ a renomovaní odborníci z príslušných organizácii agrorezortu a je určené pre farmárov a potravinárov z Bratislavského kraja.

Podujatie je zamerané na legislatívu, priame platby, dotácie, veterinárne a právne predpisy spojené s výrobou potravín, účtovné štandardy platné po roku 2014, nakladanie s pôdou Slovenského pozemkového fondu a ďalšie informácie dôležité informácie platné v roku 2014 a uplatňovaných aj v roku 2015. Školenie a zahraničná exkurzia je pre 20 účastníkov celej akcie bezplatná.

Na podujatí sa dozviete výklad najnovších a najdôležitejších definícií, legislatívnych zmien, výpočtov a pojmov dôležitých pre podnikanie farmára od roku 2014. Ako podnikať v pôdohospodárstve, aké sú hlavné výrobné faktory, ako podnikať s minimálnou mierou rizika, ako financovať podnikanie z úverových zdrojov sú vysoko odborné informácie, týkajúce sa efektívnosti hospodárenia každého podniku.

Cieľom workshopu a exkurzie je priblížiť existujúcim podnikateľom ako aj začiatočníkom základné princípy a faktory fungovania farmárskeho a potravinárskeho odvetvia, minimálnu schému legislatívnych noriem a štátnej pomoci a  informácií potrebných k úspešnému agropodnikaniu. A to hlavne z dôvodu, že nové programovacie obdobie predpokladá aj implementáciu opatrenia pre vstup nových, začínajúcich a hlavne mladých farmárov. Pripravuje sa nové programovacie obdobie 2014 -2020 a s tým súvisia nové trendy a podpory podnikania v agrosektore. EZAT bude informovať o týchto novinkách. V súčasnosti sa mení legislatíva v oblasti správy a nájmu pozemkov súvisiacich s využívaním pôdy pre podnikanie v poľnohospodárstve. Aktuálna legislatíva, právne zmeny, ceny nájmov pôdy zo SPF sú informácie veľmi užitočné. Taktiež sa v súčasnosti mení systém Schém štátnej pomoci pre podpory v agrorezorte. K týmto skutočnostiam neexistuje informačná rubrika či komplexná publikácia. Workshop tieto informácie ponúka, pričom zároveň oboznamuje o jednotlivých opatreniach EPFRV a cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci Osi 1 .

Lektormi EZAT sú skúsení odborníci z prostredia agrorezortu a ponúknu Vám informácie a rady na nasledovné témy:

 

 •  Priame platby a krížové plnenie od roku 2014

           Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ sekcie priamych platieb, Pôdohospodárska platobná   agentúra

 •  Úloha Slovenského pozemkového fondu pri správe nehnuteľností od roku 2014

            Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

 •   Aktuálne pracovné , mzdové a účtovné predpisy pre rok 2014

             Ing. Dagmar Richterová, Richter Partners Consulting s.r.o.

 •    Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka       SR platné od roku 2014
 •    Ing. Ľubomír Bene, Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Pravidlá a legislatívne predpisy v rámci potravinového režimu v SR od roku

           2014

           Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová    

            správa   Slovenskej republiky

 •  Schémy štátnej pomoci v SR od roku 2014

            Ing. Matej Bobovník, riaditeľ odboru špecifických operácií (Sekcia pôdohospodárskej  

            politiky a rozpočtu MPRV SR)

 •  Techniky vyjednávania a vedenia v manažmente agropodniku

           Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. - Dominanta s.r.o.

 

Workshop a zahraničná exkurzia sú určené pre farmárov, pre prípravu stredného a vrcholového manažmentu, pre všetkých pracovníkov z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj pre podniky zaoberajúce sa spracovaním poľnohospodárskej produkcie v Bratislavskom kraji.

Pre tieto cieľové skupiny je podujatie bezplatné a je spolufinancované z PRV 2007 – 2013 a opatrenia 1.6 Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 s cieľom rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít v rámci procesu celoživotného vzdelávania farmárov a potravinárov Bratislavského kraja.

 

Týmto Vás EZAT žiada v prípade prejaveného záujmu o kontaktovanie našej centrály na mailovej adrese: ezat.sk@gmail.com alebo na tel. číslach: 0918 962 403 alebo 0918 743 573.

Úzavierka prihlášok je 3. decembra 2014. Samozrejme ponuka platí pre prvých 20 prihlásených.

 

Pozvánku a prihlášku Vám zašleme obratom.

Viac sa dočítate na web stránke www.agroturizmusslovakia.sk.

 

Program

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

Program bude pozostávať z 3 častí:

 • Workshop, školenie - odborná časť : Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014 (1. etapa : december 2014, 2. etapa : január 2015)
 • Získavanie praktických skúseností a uplatňovanie problematiky v zahraničí absolvovaním exkurzie pre účastníkov worshopu /marec 2015/
 • Zhotovenie informačno – odbornej rubriky na internetovej stránke združenia EZAT www.agroturizmusslovakia/Workshopy/Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014.

Program

Miesto konania: Pieštany, Hotel Máj

Termín: 1. etapa: December 2014

Skupina 20 účastníkov


1. Priame platby a krížové plnenie od roku 2014

Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ sekcie priamych platieb, Pôdohospodárska platobná agentúra

 • Systém priamych platieb a aktuálne schémy platné pre rok 2014
 • Krížové plnenie a základné legislatívne normy povinné pre farmára v roku 2014
 • Nariadenia EU a platná legislatíva pre oblasť priamych platieb a agroenviromentu pre roky 2014-2020

2. Úloha Slovenského pozemkového fondu pri správe nehnuteľností od roku 2014

Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

 • Aktuálne predpisy pre uzatváranie nájomných zmlúv so SPF
 • Aktuálne predpisy a možnosti uzatvárania kúpnych zmlúv pri prevode pozemkov, ktoré má v správe a nakladaní SPF
 • Možnosti predaja a prenájmu spoločnej nehnuteľnosti v správe a nakladaní SPF
 • Cenotvorba Slovenského pozemkového fondu pri prevodoch a prenájmoch

3. Aktuálne pracovné , mzdové a účtovné predpisy pre rok 2014

Ing. Dagmar Richterová, Richter Partners Consulting s.r.o

 • Zamestnanec a pracovnoprávne vzťahy - výhody i nevýhody zamestnávania a čo z toho pre vás vyplýva, prehľad Zákonníka práce, na čo nezabudnúť pri vzniku a zániku pracovného pomeru
 • Aktuálne zákony súvisiace s podnikaním pre roky 2014 a 2015 – Zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení
 • Cestovné náhrady a stravné - na čo všetko máte nárok, aké sú maximálne hranice daňovo uznaných výdavkov
 • Zmeny v účtovných predpisoch a spôsoboch účtovania v roku 2014
 • Zmeny v daňových predpisoch v roku 2014 /DPH, daň z príjmu/
 • Optimalizácia daňového zaťaženia podnikateľa /návrhy , riešenia pre rok 2014/

4. Riadenie osobných a podnikateľských financií farmára

Doc. Ing. Peter Gallo, CSc - Dominanta s.r.o.

 • Finančná gramotnosť a smery jej zvyšovania
 • Nástroje pre plánovanie a riadenie financií
 • Ako spolupracovať a používať banku
 • Optimalizácia finančných zdrojov podniku a cash flow

2. etapa: Január 2015

Skupina 20 účastníkov1. Pravidlá a legislatívne predpisy v rámci potravinového režimu v SR od roku 2014

MVDr. Fridolín Pokorný, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

 • Výroba potravín a legislatívny rámec pre rok 2014
 • Registrácia alebo schvaľovanie prevádzkarní na výrobu potravín živočíšneho pôvodu a potravín rastlinného pôvodu ( malé množstvá nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z.) v roku 2014
 • chvaľovanie prevádzkarní na výrobu potravín živočíšneho pôvodu (Zákon č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z.z.) v roku 2014
 • Systém kontrol výroby potravín pre rok 2014

2. Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ing. Ľubomír Bene, Pôdohospodárska platobná agentúra

 • Podporné mechanizmy v poľnohospodárstve a potravinárstve zo strany MPRV SR pre rok 2014
 • Najdôležitejšie legislatívne normy a nariadenia EÚ a SR týkajúce sa podporných systémov v poľnohospodárstve platné od roku 2014
 • Finančná podpora rozvoja poľnohospodárstva a vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre roky 2014 – 2020 z finančných zdrojov EÚ a SR

3. Techniky vyjednávania a vedenia v manažmente agropodniku

Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. - Dominanta s.r.o.

 • Štýly vedenia a možnosti ich využitia v rôznych situáciách vedenia tímu
 • Stratégia a taktika vyjednávania – záruka úspechu v obchodných jednaniach
 • Manažérske vyjednávacie techniky
 • Tímovosť a participácia
 • Koučovanie v práci manažéra agropodniku

4. Schémy štátnej pomoci v SR od roku 2014

Ing. Matej Bobovník, riaditeľ Odboru štátnej pomoci a národných podpôr, MPRV SR

 • Štátna pomoc
 • Štátna pomoc v poľnohospodárskej prvovýrobe
 • Základná legislatíva
 • Opatrenia pomoci
 • Štátna pomoc v spracovaní poľnohospodárskych výrobkov
 • Základná legislatíva
 • Opatrenia pomoci
 • Štátna pomoc v lesnom hospodárstve
 • Základná legislatíva
 • Opatrenia pomoci

Časť 2: Zhotovenie informačno – odbornej rubriky o inovačných trendoch v agrorezorte na internetovej stránke združenia EZAT

Projekt predpokladá vydanie odbornej a informačnej kolonky na stránke EZAT a publikovanie učebných textov pre účastníkov školenia na web stránke www.agroturizmusslovakia.sk. Aktuálnosť a poznatky z najnovších trendov v podnikaní , ktorými disponujú naši lektori umožní zvýšiť vzdelanosť a ďalšie poznávanie pri efektívnom a rentabilnom podnikaní farmárov. Kvalita lektorov garantuje vysokú odbornosť kurzu a jej úspech pre prax a praktické využitie v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch a u ich zamestnancov.

3. ETAPA - ZAHRANIČNÁ EXKURZIA

Získavanie praktických skúseností a uplatňovanie problematiky v zahraničí absolvovaním exkurzie.

V tejto časti projekt predpokladá osvojenie si získaných vedomostí a zručností v praxi, formou aproximácie vlastných výrobných zámerov podniku so zahraničnými podnikmi z Nemecka alebo Rakúska. Pre účastníkov bude pripravená 4 dňová exkurzia do krajín EÚ za účelom získania skúseností v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, výroby a spracovania potravín a realizácie predaja poľnohospodárskej produkcie.

Program exkurzie

 • 1.deň . cesta, návšteva poľnohospodárskeho podniku, farmy, prvovýroba
 • 2.deň – exkurzia 2 podniky / farma, potravinársky podnik/
 • 3.deň . exkurzia 2 podniky /potravinársky podnik, predaj z dvora/
 • 4.deň exkurzia 2 podniky /farma, predaj z dvora/

Počet osôb: 32 účastníkov

Odborný garant exkurzie a tlmočník : Ing. Miroslav Babinský

Sprievod 1 x tlmočník

Cieľová skupina pre účasť na informačno – vzdelávacom kurze a exkurzii

Cieľová skupina – cieľovou skupinou bude skupina pracujúcich , vlastníkov a manažérov v poľnohospodárstve a potravinárstve v Bratislavskom kraji.

Záujemci budú zaradení do kurzu na základe prihlášky. Konečný a podrobný program s časovým harmonogramom bude účastníkom zasielaný po definitívnej uzávierke zoznamu účastníkov podujatia. Uzávierka prijímania prihlášok je vždy najneskôr 5 dní pred začatím príslušného kurzu! Prihlášky je možné zasielať e-mailom vo formáte word alebo pdf.

Poznámka: Organizátor si, vzhľadom na obmedzený počet účastníkov v jednom tematickom bloku (20), vyhradzuje právo akceptovať len stanovený počet prihlášok. Poznámka: V prípade nenaplnenia účastníckej kapacity (20 účastníkov) je zmena plánovaných termínov vyhradená.

Bližšie informácie: Ing. Ján Babinský CSc,

Telefón. 0918 743 573

Mail: janbabinsky@ gmail.com, ezat.sk@gmail.com

Náklady spojené s účasťou na informačných kurzoch, vrátane stravy a ubytovania a exkurzie budú hradené z prostriedkov PRV SR 2007 – 2013 a pre účastníkov kurzu sú bezplatné. Podujatie je podporené Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013. Konečným prijímateľom pomoci je Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu /„ EZAT“/.

Exkurzia

 • Aká bola sezóna 2014 pre vína v oblasti Kamptal hodnotí Alvin Jurtschitsch

  Počas našej exkurzie po Rakúsku sme mali možnosť navštíviť vinársku oblasť Krems a Kamptal. V predchádzajúcom príspevku sme Vám v krátkosti prezradili zopár informácií o Vinárstve Juritschitsch. K tomuto by sme nadviazali a poskytli Vám aj rozhovor s pánom Alvinom Jurtschitschom, vlastníkom firmy. Prezradil nám niečo o svojej poslednej vinárskej sezóne 2014, z ktorej vína budú v roku 2015 ponúkané na trhu.

  Čítajte ďalej ...

 • Na návšteve vinárstva Jurtschitsch v Langelois

  Vinárstvo Jurtschitsch je už po dlhšiu dobu vhodné pre najvyššie rakúske vinárske kultúry. Už po nejakú dobu sa Alwin a Stefanie Jurtschitsch snažia vínnu kultúru tejto oblasti interpretovať ich vlastným spôsobom a vyrábať špičkové vína pre fajnšmekrov.

  Čítajte ďalej ...

 • Návšteva slepačej biofarmy Eiermacher

  História podniku Schleiermacher začala pred dvadsiatimi piatimi rokmi vstupom na trh násadových vajec a mládok - a so zriadením hydiny GmbH Schlierbach. My sme navštívili ich pobočku slepačej biofarmy a prvovýroby firmu Die Eiermacher, Geflügel GmbH. Celá oblasť sa špecializuje na chov ošípaných. Od roku 1995 táto firma prešla na chov hydiny. Celkove chovajú 7 000 sliepok a špecializujú sa na voľný chov nosníc. Od roku 2006 má firma 12 zamestnancov. V rámci šľachtenia je v Rakúsku zvýšený záujem o ekologický chovČítajte ďalej ...


 • Aj na koňoch sa dá zarobiť

  V historickom a bohatom Salzburgu obyvatelia nielen radi jazdia na koni, ale doslova ich milujú. A predovšetkým deti. V úzkom údolí medzi kopcovitými Alpami na budovanie vlastných maštalí nie je veľa miesta a cestovať s koňmi do prírody je tiež náročné a drahé. Táto skutočnosť dala príležitosť na farmárske podnikanie Georgovi Weissovi. Pôvodne vlastnil 10 koní v malom žrebčíne. Keďže vlastnil 88 ha lúk a pasienkov, maštale i výmera pôdy sa mu zdali málo využité. Podnikanie a svoj  reiterhof zväčšoval a rozšíril týČítajte ďalej ...


 • Spoznajte najväčšieho biopestovateľa zeleniny na Salzburzsku

  Počas našej návštevy Rakúska sme ešte stihli návštevu najväčšieho biopestovateľa zeleniny na Salburzsku. Podnik Gartenbau Winklhofer vo Wallse. Farma Winklhofer vo Wallse je najväčším biopestovateľom zeleniny na Salburzsku. Zamestnáva 7 pracovníkov, orientujú sa na priamy predaj v obchode, zo skleníkov predávajú rastliny samoobsluhou, majú 6 ha zeleniny vonku ,pestujú aj zemiaky, šalát, uhorky, fazuľu, cukinu, fenikel amnoho iných druhov, až takmer 60 druhov biozeleniny, 240 druhov byliniek, kde pestovanie rastlín je riadené počítačmi.

  Čítajte ďalej ...

 • Rastúci záujem o farmárske bioprodukty - mlieko, syry

  Exkurziu zorganizoval EZAT - Európsko-slovenské združenie agroturizmu a turizmu z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci projektu Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014. Exkurzii predchádzali dve etapy prednášok popredných odborníkov z jednotlivých odvetví agrorezortu.

  Čítajte ďalej ...

 • Farma Niki Rettenbachera Fürstenhoff v Kuchli - vlastná prvovýroba a biopotraviny

  Rodinná farma Niki Rettenbachera v Kuchl, neďaleko Salzburgu predstavuje iný typ podnikania. Aby rodina prežila príjmy si zvyšovali poskytovaním ubytovania, priestory farmy poskytovali na svadobné hostiny a majiteľ sa venoval aj stolárskemu remeslu. Keďže ani tieto rôzne výrobné činnosti mu nezlepšovali jeho rodinné príjmy a finančná situácia farmárov sa všeobecne stále zhoršovala, pred 14 rokmi začal s drobnou výrobou syrov.

  Čítajte ďalej ...

 • Viete ako podniká muštový barón Toni Distelberger z Mostviertel v Dolnom Rakúsku

  Toni Distelberger z Mostviertelu v Dolnom Rakúsku je predstaviteľom Spoločenstva 20 farmárov vyrábajúcich ovocné mušty z hrušiek, jabĺk a iného ovocia. Aj oblasť, v ktorej sa nachádza jeho farma, sa volá muštová. Vyštudoval poľnohospodársku školu s maturitou a okrem toho sa ešte učil od dnes už 83 ročného otca, po ktorom zdedil 20 hektárovú farmu.

  Čítajte ďalej ...

 • EZAT s farmármi navšívil svojich rakúskych partnerov

  V polovici decembra 2014 a začiatkom januára 2015 sa v Pieštanoch uskutočnil workshop pod názvom : Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014. Podujatie organizoval EZAT /Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a bolo určené pre poľnohospodárske a potravinárske podniky z Bratislavského kraja.

  Čítajte ďalej ...

Vyhodnotenie aktivity

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

Ing. Miroslav Babinský   Dec 17 2014   E-learning/Pôdohospodárstvo

Uplynulý týždeň sa v Pieštanoch uskutočnil workshop pod názvom : Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014. Podujatie organizoval EZAT /Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu/ v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a bolo určené pre poľnohospodárske a potravinárske podniky z Bratislavského kraja.

Medzi hlavné úlohy EZAT patrí rozvíjať celoslovenskú a regionálnu spoluprácu v oblasti rozvoja poľnohospodárstva, cestovného ruchu a agroturizmu, regionálneho rozvoja a zamestnanosti, pre potreby subjektov zaoberajúcich sa touto oblasťou podnikania. Medzi priority patrí aj usmerňovanie a vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a priameho predaja produkcie pomocou vzdelávacích programov, zameraných na rozvoj tejto oblasti.

Za týmto účelom a práve z dôvodu rozvoja vzdelanostnej úrovne subjektov Bratislavského kraja spadajúcich pod Os 1 PRV 2007-2013 sa združenie rozhodlo pripraviť vzdelávací a informačný program opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity. Chce tak ďalej šíriť najnovšie teoretické poznatky a praktické skúsenosti cez popredných odborníkov v danej oblasti v rámci SR pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve a potravinárstve v cieli Ostatné oblasti.

Workshop  poskytol podnikateľom erudované teoretické a praktické vedomosti a informácie, zamerané na zavádzanie inovácií a nových metód práce z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, ekonomiky a manažmentu agropodniku. Účastníci získali informácie z aktuálnych noriem a predpisov z oblasti poskytovania priamych podpôr na pôdu platných pre rok 2014 a už chystaných zmien pre rok 2015.

Foto: Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ sekcie priamych platieb PPA , workshop EZAT, Pieštany 2014

 

V roku 2014  v oblasti priamych platieb boli dotované tituly Jednotná platba na plochu (SAPS), Platba na dojnicu, Osobitná platba na cukor a Osobitná platba na ovocie a zeleninu za predpokladu dodržiavania krížového plnenia (GAEC, Povinné požiadavky hospodárenia) povedal Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ sekcie priamych platieb PPA. Počet žiadostí na dotáciu oproti roku 2012 / 16.413/ nám vzrástol v roku 2014 na konečný počet 17 753 žiadostí na dotáciu pri celkovej výmere 1,883 mil. ha. Pri platbách na dojnicu to bolo 1463 žiadateľov s počtom 134 tis. ks. Pri platbe na cukor to bolo 346 žiadostí s pestovanou výmerou 32 tis. ha. Osobitná platba na zeleninu a ovocie zaznamenali sme 660 žiadostí pri 12 tis. ha pestovanej výmery.

V prípade agroenviromentálnych záväzkov sme vychádzali z Nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. (novela č. 50/2014 Z. z.). Ak žiadateľ, ktorý  plnil podmienky v päťročnom záväzku 2009 – 2013, chce pokračovať v záväzku do 31.decembra 2014, je povinný predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia. Žiadosť o pokračovanie sa predkladala samostatným listom do konca marca 2014 odo dňa nadobudnutia účinnosti novely zdôraznil povedal Ing. Juraj Kožuch.

 

Plánované opatrenia pre roky 2015-2020:

 

Prechodná zjednodušená schéma – modifikovaná plošná platba (SAPS)

 • Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie – greening

 • Prechodná vnútroštátna pomoc – VDJ, DPP, CHM

 • Platba na oblasti s prírodnými prekážkami (fakultatívna)

 • Platba pre mladých poľnohospodárov

 • Dobrovoľne viazaná podpora – dnes Platba na dojnicu (fakultatívna)

 • Redistributívna platba = zo stropovania (fakultatívna)

 • Režim pre malých poľnohospodárov (fakultatívna)

Zároveň treba pripomenúť , že od roku 2015 vstupujú do platnosti platby pre mladých farmárov. Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne fyzickým osobám a/alebo osobám, ktoré prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako vedúci predstaviteľ podniku, alebo ktoré takýto podnik už založili v priebehu piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti o zaradenie do režimu SAPS a ktoré nemajú v roku podania žiadosti o zaradenie do režimu priamych platieb viac ako 40 rokov.

Platba je určená striktne na obdobie prvých piatich rokov podnikania, obdobie piatich rokov sa skracuje o počet rokov, ktoré uplynuli medzi založením podniku a prvým podaním žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov. Založením poľnohospodárskeho podniku sa v prípade právnických osôb rozumie založenie mladými poľnohospodármi s kontrolou nad právnickou osobou; ak viacerí mladí poľnohospodári získali kontrolu nad právnickou osobou v rôznych časoch, tak prvé získanie kontroly nad právnickou osobou sa považuje za čas založenia podniku

V oblasti nakladania s pôdou v majetku a správe štátu boli v roku 2014 novelizované dve hlavné legislatívne normy, a to:  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, a to na základe §§ 16 , 18 ,19 zákona  a Nariadenie vlády SR č.238/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom .

Foto: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF , workshop EZAT,Pieštany 2014

 

Fond je povinný pri prevodoch pozemkov prihliadať prednostne na potrebu ich prevodu na uspokojenie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu, podľa § 3 ods. 4 nariadenia vlády  a § 19 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z.”  povedala Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF. Fond nepredá ani neprevedie vlastníctvo k pozemkom fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je  dlžníkom  fondu. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada prevod pozemku túto skutočnosť preukazuje vyhlásením, ktorého vzor dodá príslušný RO. SPF zapracováva predkupné právo do zmlúv a  návrhov na vklad vlastníckeho práva vyhotovených na účely:

a) výstavby (do kolaudácie), ťažby (10 rokov),

b) založenia (výsadby) trvalých porastov (10 rokov),

c) prevodu pozemkov v zastavanom  areáli hospodárskych dvorov (poľnohospodárske    podniky    alebo správcovia lesného majetku štátu) (3 roky od účinnosti zmluvy),

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno uzavrieť najmenej 5 rokov, ( u nového nájomcu) najviac 25  rokov .

Prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy má: blízka osoba doterajšieho nájomcu, ak doterajší nájomca, ktorým je samostatne hospodáriaci roľník alebo fyzická osoba, požiada o skončenie nájmu za podmienky doterajšieho včasného a riadneho plnenia si záväzkov, ak táto osoba spĺňa podmienky na prenájom a má o prenájom pozemkov záujem (§2 ods. 16 nariadenia vlády), dedič doterajšieho nájomcu, ktorý sa na základe písomnej dohody oprávnených dedičov zaviaže pokračovať v poľnohospodárskej činnosti (§22 zákona č. 504/2003 Z.z.), ak doterajší nájomca zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,alebo pozemkové spoločenstvo, ktoré vlastní podiely na spoločnej nehnuteľnosti; v takom prípade fond prenajme podiely spoločnej  nehnuteľnosti podľa § 6 zák. č. 181/1995 Z. z. pozemkovému spoločenstvu  na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva (§ 2 ods. 3 nariadenia vlády).

Aktuálne zákony súvisiace s podnikaním pre roky 2014 a 2015, Zákon o účtovníctve, Zákon o  dani z príjmov, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení rieši Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov schválená dňa 17. 10. 2013 Národnou radou Slovenskej republiky a platná od 1.1.2014 zdôraznila Ing. Dagmar Richterová, gestorka EZAT pre účtovníctvo a dane. Zmeny a doplnenia prijaté v novele zákona o účtovníctve majú zjednodušiť podnikanie najmä malým a stredným agropodnikateľom a spresniť časť týkajúcu sa registra účtovných závierok.

Foto: Ing. Dagmar Richterová,gestor EZAT pre účtovníctvo a dane , workshop EZAT,Pieštany 2014

” Zmeny a doplnenia prijaté v novele zákona o účtovníctve majú zjednodušiť podnikanie najmä malým a stredným podnikateľom a spresniť časť týkajúcu sa registra účtovných závierok. Zjednodušenie podnikania sa týka oblastí oceňovania, inventarizácie a zostavovania účtovnej závierky. Zmeny pocítia aj podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva či neziskové organizácie. Najzásadnejšou zmenou v zákone o účtovníctve, ktorá má zjednodušiť život malým a stredným podnikateľom a znížiť ich administratívne zaťaženie, je zavedenie nového typu účtovnej jednotky, a to možnosť účtovnej jednotky (podniku) považovať sa za mikro účtovnú jednotku povedala Ing. Dagmar Richterová.

” Mnohé agropodniky v dnešnom obdobi vo zvyšenej miere sa zaujimaju o problematiku, ktoru by sme mohli nazvať v stručnosti „Využitie teorie podnikovych financii v praxi agropodnikov alebo Financie a ich využitie v riadeni a rozvoji agropodniku“ povedal Doc. Ing. Peter Gallo CSc , gestor EZAT pre ekonomiku.

 Foto: Doc. Ing. Peter Gallo, gestor EZAT pre ekonomiku, workshop EZAT,Pieštany 2014

 

Sučasné teórie podnikovych financii a finančneho riadenia v trhovej ekonomike zdôrazňuju, že „hlavnou funkciou finančneho riadenia je planovanie, ziskavanie a uživanie kapitalu s cieľom maximalizovať vykonnosť podnikovej činnosti“.

 ” Vo všetkých týchto oblastiach podnik vzťahy planuje, pritom hľada optimalne rozmiestnenie a riešenie jednotlivych finančnych problemov. To nie je možne bez finančnej analýzy a bez systematickej regulácie konkrétnych opatreni v zavislosti od skutočneho priebehu podnikateľskych činnosti ” pripomenul Peter Gallo. Ako to v praxi vyzerá si mohli účastníci workshopu preveriť v simulovanom praktickom cvičení a rozbore svojho vlastného poľnohospodárskeho či potravinárskeho podniku.

 

Zmyslom Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) je pomôcť stabilnej a efektívnej výrobe vysokokvalitných potravín, ktoré sú schopné konkurencie na svetových trhoch a vyrobené environmentálne udržateľným spôsobom. Jej cieľom je tiež podporovať ekonomickú aktivitu na vidieku a zabrániť jeho vyľudňovaniu” povedal Ing. Miroslav Babinský, gestor EZAT pre poľnohospodárstvo.

 

Aj preto sme prostredníctvom tohto workshopu chceli agropodnikateľom z Bratislavského kraja predstaviť najnovšie trendy a informácie o  budúcich cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky, jednotlivých schémach financovania priamych platieb v SR ako aj najnovších legislatívnych predpisoch v oblasti nakladania a správy s pôdou SPF. Hlavným motívom však bolo podchytiť súčasný inovačný  trend, a to motivovať nových a mladých farmárov, aby sa chytili príležitosti, ktoré im aktuálna legislatíva platná od roku 2015 ponúka ” vysvetľuje Ing. Miroslav Babinský.

 

Viac sa dočitate na www.agroturizmusslovakia.sk a www.ezat.sk.

 

Príspevok spracoval:                        Ing. Miroslav Babinský

                                              gestor EZAT pre poľnohospodárstvo

 

Fotodokumentácia zo školenia:

Články:

Odborné témy:

Pravidlá a legislatívne predpisy v rámci potravinového režimu v SR od roku 2014
(MVDr. Fridolin Pokorný)
Ing Peter Gallo__Techniky vyjednavania a vedenia v manazmente agropodniku
(Doc. Ing. Peter Gallo, CSc)
Schémy štátnej pomoci v SR od roku 2014
(Ing. Matej Bobovník)
Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR platné od roku 2014
(Ing. Ľubomír Bene)
Riadenie osobných a podnikateľských financií farmára
(Doc. Ing. Peter Gallo)
Aktuálne pracovné , mzdové a účtovné predpisy pre rok 2014
(Ing. Dagmar Richterová)
Zmeny v daňových predpisoch v roku 2014
(Ing. Dagmar Richterová)
Daň z motorových vozidiel 2015
(Ing. Dagmar Richterová)
Mzdové veličiny 2015
(Ing. Dagmar Richterová)
Úloha Slovenského pozemkového fondu pri správe nehnuteľností od roku 2014
(Ing. Gabriela Matečná)
Priame platby a krížové plnenie od roku 2014
(Ing. Juraj Kožuch)
Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014
(Ing. Miroslav Babinský)
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok