Pozvánka Na školenie Pieštany

2010-05-10 20:13:44   Workshopy

Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ z dôvodu rozpoznania dopadov svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie agrosektoru plánuje v spolupráci s partnerom Ministerstvom pôdohospodárstva SR usporiadať workshop pod názvom: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj/”

EZAT napomáha pri riešení záujmov farmárov, poľnohospodárov a podnikateľov na vidieku voči orgánom štátnej správy a samosprávy v kompetencií, ktorých sa programy rozvoja vidieka, poľnohospodárstva, agroturistiky, ako aj cezhraničnej spolupráce týkajú, hlavne z dôvodu pomoci pri efektívnejšej tvorbe opatrení pre rozvoj vidieka.

Cieľom našej aktivity v rámci opatrenia 1.6. v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 je rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít, ako aj skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre absorbovanie zmien a inovácii v riadení podniku po prechode na euro. Tieto zmeny mali zásadný vplyv na voľbu nových inovatívnych a progresívnych metód riadenia podniku. Našim cieľom bude poskytnúť manažérom, účtovníkom a ekonomickým pracovníkom agrofiriem ekonomické a manažérske zručnosti po prechode na euro.

Legislatívne zmeny v štandardoch účtovania po prechode na euro, ich dopad na systém riadenia a ekonomiky firmy, zmeny v systémoch plánovania výroby a aplikácii nových metód kontrolingu firmy, náväznosť na riadenie výkonnosti firmy a podnikateľské plánovanie sú nevyhnutnými atribútmi, ktoré by mal každý agropodnikateľ dokonale ovládať. Účastníci získajú komplexné preškolenie a základné manažérske zručnosti vo všetkých riadiacich funkciách agropodniku.

Tento cieľ sa bude zabezpečovať navrhovaným informačno – odborným workshopom s následným publikovaním informačno – odbornej literatúry. Workshop plánujeme uskutočniť v jednom termíne pre prihlásených záujemcov. Subjekty – prvovýrobcovia a spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva a ich zamestnanci z cieľa Konvergencie, regiónu celého Slovenska mimo Bratislavského kraja.

Názov podujatia: Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj/

Miesto konania: Pieštany, Hotel Máj

Termín: 24.5.2010-04.06.2010

Podrobný program:

 • Legislatívne zmeny v štandardoch účtovania po prechode na euro
  Ing. Dagmar Richterova – Richer& Partners s.r.o.
 • Riadenie podnikateľskej činnosti , Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy po prechode na euro
  Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. – Dominanta s.r.o.
 • Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva SR
  Ing. Ján Beňadik, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, generálny riaditeľ Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Systém čerpania finančnej podpory z fondov a grantov Európskej únie v agrosektore
  Ján Babinský, Ing.,CSc- riaditeľ EZAT
 • Tvorba a implementácia podnikateľského zámeru a podnikateľské plánovanie
  Ing. Miroslav Babinský, riaditeľ, Agriprogres s.r.o.

Každý z blokov tvoria tematicky úzko súvisiace prednášky a praktické cvičenia, v ktorých získa poslucháč špecifické znalosti a zručnosti, ktoré môže efektívne využiť vo svojej praxi.

Projekt predpokladá vydanie odbornej a informačnej kolonky na stránke EZAT a vydanie textových účebných pomôcok pre účastníkov školenia. Aktuálnosť a poznatky z najnovších trendov v podnikaní , ktorými disponujú naši lektori umožní zvýšiť vzdelanosť a ďalšie poznávanie pri efektívnom a rentabilnom podnikaní farmárov. Kvalita lektorov garantuje vysokú odbornosť kurzu a jej úspech pre prax a praktické využitie v poľnohospodárskych podnikoch a u ich zamestnancov.

Záujemcovia budú zaradení do kurzu na základe prihlášky. Uzávierka prijímania prihlášok je vždy 10 dní pred začatím príslušného kurzu! Prihlášky je možné zasielať poštou alebo podpísané e-mailom vo formáte word alebo pdf.Pozvánka na školenie

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok