Ponuka vzdelávania

Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu pôsobí v oblasti poskytovania poradensko-konzultačných služieb pre svojich členov a subjekty pôsobiace v agroturistike , poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve ako aj v ďalších odvetviach regionálnej ekonomiky.

EZAT vznikol s cieľom využitia a zúročenia know – how a viacročných skúseností pri programovaní a implementovaní projektov financovaných zo štrukturálnych a predvstupových fondov v jednotlivých odvetviach slovenskej ekonomiky.

Zameriavame sa na pomoc v oblasti poľnohospodárstva, priemyslu a služieb, trvalo-udržateľného rozvoja, životného prostredia a regionálnej infraštruktúry.

Od roku 2008 na základe akreditácie vzdelávacích programov Ministerstva školstva Slovenskej republiky EZAT začal so vzdelávacou a lektorskou činnosťou zameranou na:


Cieľové skupiny v oblasti vzdelávania:

Súčasní i budúci podnikatelia, farmári, zamestnanci podnikov a organizácií, absolventi stredných a vysokých škôl, nezamestnaní evidovaní v úradoch práce, dlhodobo nezamestnaní, ženy po materskej dovolenke, pracovníci regiónov, pracovníci cestovného ruchu a služieb, administratívni a technickí pracovníci v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.


Kurzy podia profesií sú určené pre:

 • Ekonómov
 • Účtovníkov
 • Kontolerov
 • Manažérov
 • Marketingových pracovníkov
 • Asistentov
 • Právnikov
 • Zamestnancov štátnej správy a samosprávy
 • Obchodníkov
 • Daňových poradcov
 • Živnostníkov
 • Famárov
 • Zástupcov obecnej správy
 • Podnikateľov na vidieku
 • Podnikateľov v cestovnom ruchu
 • Podnikateľov v agroturistike

Naše semináre sú zamerané na problematiku vedenia ekonomickej a účtovnej agendy, výklad aktuálnych otázok a noviel zákonov, archívnej a spisovej činnosti, ako i ďalších žiadaných tém z oblasti podnikania. Pre potenciálnych účastníkov našich seminárov a workshopov chceme ponúknuť lepšiu orientáciu na trhu vzdelávania v tejto oblasti. Manažérom i pracovníkom zaujímajúcim sa o controlling ponúkame vyrovnanú kombináciu teoretických a praktických zručností, metód a foriem, ktoré zodpovedajú najnovším trendom a poznatkom. Neustále pracujeme na skvalitnení a dopĺňaní jednotlivých tém i ďalšom rozvoji odborov zavádzaním nových myšlienok a metód. Kurzy a školenia organizujeme podľa požiadaviek.


Priháška na seminár spolu s požiadavkou na typ podujatia a prednášky sa zasiela vo forme vytlačenej návratky, ktorú nájdete nižšie.


Zodpovedná osoba: Ing. Ján Babinský, CSc. , mobil: 0918 743 573


Prihláška na seminár

Ponuka vzdelávania


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok