VZDELÁVACIE MODULY

EZAT PONÚKA V OBLASTI VÝUČBY A VZDELÁVANIA NASLEDOVNÉ ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENIA:

P.č. Názov vzdelávacej aktivity a rozsah Lektori Počet hodín
Účtovníctvo 62
1 1 modul:
Základy účtovníctva pre začiatočníkov
Ing.Dagmar Richterová 31
2 2 modul:
Základy účtovníctva pre pokročilých
Ing.Dagmar Richterová 31
3 Aplikácia nových metód v oblasti riadenia podniku Doc.Ing.Peter Gallo, CSc. 22
4 Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Ing.J. Horváthová,CSc 22
5 Riadenie podnikateľskej činnosti Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Ing. Jarmila Horváthová, CSc
22
6 Podnikateľské plánovanie Doc. Ing. Peter Gallo, CSc
Ing. Jarmila Horváthová, CSc
22
7 Kontroling Doc. Ing. Peter Gallo, CSc 22
8 Excel pre ekonómov a manažérov Doc. Ing. Peter Gallo, CSc
Ing. Jarmila Horváthová, CSc
22
9 Ekonomika a riadenie výkonnosti firmy Doc. Ing. Peter Gallo, CSc
Ing. Jarmila Horváthová, CSc
22
10 Finančné plánovanie, projektové riadenie a hodnotenie podnikatelských subjektov Doc.Ing. Peter Gallo, CSc. 22
11 Manažérska ekonomika Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Ing. J.Horváthová, CSc. 22
12 Podnikanie v pôdohospodárstve a na vidieku Ing. J. Babinský CSc.
Ing. M. Babinský
22
13 Možnosti finančnej podpory z fondov a grantov Európskej únie a štátneho rozpočtu, tvorba a implementácia projektov Ing.J.Babinský CSc.
Ing.M.Bujna,
Ing.M.Babinský
23
Cestovný ruch, vidiecky turizmus a agroturizmus v európskom kontexte 44
14 1 modul:
Cestovný ruch v európskom kontexte
Ing.M. Bujna,
Ing.M.Ševčk
22
15 2 modul:
Vidiecky turizmus a agroturizmus v európskom kontexte
Ing.J. Babinský,CSc.
Ing. M. Babinský
22
Informačné a komunikačné technológie 46
16 1 modul:
Informačné a komunikačné technológie
Doc.Ing.Mojmír Kokles, PhD.,
Ing.Anita Romanová,PhD
23
17 2 modul:
Informačné a komunikačné technológie pre pokročilých
Ing.A.Romanová,PhD. 23
18 Podnikanie farmára a základná legislatíva vo vzťahu k Slovenskému pozemkovému fondu Ing. Gabriela Matečná 24
19 Od podnikateľského zámeru až po výrobu potravín Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. 24
20 Diverzifikačné formy podnikania – prepojenie agroturistiky na výstupy z poľnohospodárstva, predaj z dvora MVDr. Fridolín Pokorný 24
21 Využitie miestnych zdrojov na produkciu regionálnych špecialít pre agroturistiku a vidiecku turistiku Doc.Ing.Stanislav Šilhar,CSc.
MVDr. Fridolín Pokorný
24
22 Využitie biomasy a bioplynové stanice Ing. Miroslav Kušnír, CSc.
Doc.Ing.Stanislav Šilhar, CSc.
24
23 Obecné energetické centrum Ing. Miroslav Kušnír, CSc. 24
24 Inovatívny podnikateľský plán pre diverzifikáciu Ing.M.Babinský
Ing. Miroslav Kušnír, CSc.
24
25 Zdokonalenie marketingových a inovatívnych zručností v oblasti vidieckeho turizmu a práca s Excelom /tréning s PC/ Doc.Ing.Peter Gallo, CSc. 24
26 Financie v agropodnikaní, Finančné výpočty v agropodnikaní Doc.Ing.Peter Gallo, CSc. 24
27 Modernizácia procesu riadenia a hospodárenia agropodniku v podmienkach hospodárskej krízy Doc.Ing.Peter Gallo, CSc. 24
28 Právna úprava účtovných štandardov a aktuálne zmeny a dopad na súvahu v účtovnej jednotke, aktíva, pasíva Ing.Dagmar Richterová 24
29 Právna úprava účtovných štandardov a aktuálne zmeny a dopad na výsledovku v účtovnej jednotke, nákladové, výnosové účty, hospodársky výsledok Ing.Dagmar Richterová 24
30 Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy v podmienkach hospodárskej krízy Doc.Ing.Peter Gallo, CSc.
Ing.Dagmar Richterová
24
31 Podnikateľský plán a podnikateľské plánovanie Ing.M.Babinský 24
32 Podporné a finančné systémy v poľnohospodárstve a potravinárstve Ing.M.Babinský 24
33 Optimalizácia výberu investičného dodavateľa v podmienkach čerpania štrukturálnych fondov a finančných prostriedkov EU Ing. Drahoslav Lörinc 24
34 Základné princípy verejného obstarávania a ich aplikácia v obstarávateľskej praxi Ing. Drahoslav Lörinc 24
35 Výber dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác postupmi v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení Ing. Drahoslav Lörinc 24
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok