Poľovníctvo v správe Lesov SR patrí medzi najväčšie lovné revíry

Ing. Miroslav Babinský   Jun 25 2012   Relax/Poľovníctvo

Profesionálne vykonávané poľovníctvo je dôležitou súčasťou prevádzkových aktivít Lesov SR, š.p..  Využíva chovateľsky usmerňované reprodukčné schopnosti kmeňových stavov zveri k získaniu maximálnej produkcie, najmä zveriny a kvalitných trofejí. Aktivity v poľovníctve vychádzajú zo záujmu udržiavania rovnováhy medzi rastlinnou a živočíšnou zložkou, čo priamo súvisí s obhospodarovaním lesa. Poľovníctvo je u Lesov SR samostatným výrobno-ekonomickým okruhom a vykonáva ho 26 odštepných závodov.

 

 

Prioritou poľovníctva Lesov SR je:

  • viesť v rovnováhe poľovnícke obhospodarovaním zveri a prírodného prostredia
  • pracovať s geneticky najkvalitnejšími pôvodnými druhmi zveri a vykonávať ich šírenie do  ostatných revírov Slovenska
  • poskytovať konkurencieschopný poľovnícky turizmus vo svete
  • dosahovať rentabilitu činnosti poľovníctva

POĽOVNÁ PLOCHA A REVÍRY

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica spravuje cca. 900 000 ha poľovných pozemkov, čo je 20 % z výmery poľovnej plochy Slovenska. Právo poľovníctva Lesy SR vykonávajú v 138 režijných revíroch s celkovou výmerou 530 tis ha, čo predstavuje 7,7 % podiel z celkového počtu poľovných revírov a 12,0 % podiel z výmery poľovnej plochy v SR. V režijných poľovných revíroch je 387 tis. ha – 43% poľovných pozemkov v správe Lesov SR. Priemerná výmera poľovného revíru je 3 840 ha. Pritom 3 revíry majú výmeru vyše 20 tis. ha, 5 revírov má výmeru 10 až 20 tis. ha a 21 revírov má výmeru 5 – 10 tis. ha. Režijné revíry Lesov SR predstavujú jadrá viacerých poľovných oblastí na Slovensku a pozitívne ovplyvňujú chov zveri v okolitých poľovných revíroch. Z celkového počtu 138 režijných revírov je 10 zverníc a 10 bažantníc.

Výkon práva poľovníctva je prenajatý iným subjektom a organizáciám na výmere 518 tis. ha - 57 %  poľovných pozemkov v správe Lesov SR. Poľovné pozemky v správe Lesov SR sú prenajaté v 850 poľovných revíroch, z čoho je 91 poľovných revírov s majoritou Lesov SR.

Medzi hlavné priority obhospodarovania režijných poľovných revírov patrí aj realizácia poplatkového lovu zveri a dosahovanie rentability výkonu činnosti poľovníctva. Lesy SR sú najväčším predajcom poplatkových poľovačiek na Slovensku a ponúkajú lov 6 hlavných druhov zveri (srnčia, jelenia, danielia, muflónia, diviačia a bažantia) a 8 vedľajších druhov (medveď, vlk, jazvec, bažant kráľovský, jariabok, kačica, sluka a zajac). Podľa požiadaviek hostí zabezpečujú Lesy SR pri poľovačkách kompletné služby a ubytovanie vo vlastných zariadeniach od luxusných poľovníckych zámkov cez horské hotely až po poľovnícke chaty hlboko v horách.

K najvýznamnejším druhom raticovej zveri Lesov SR patrí jelenia zver. Takmer 2/3 poľovnej plochy Lesov SR sa nachádza v jeleních oblastiach. Pri 12 % podiele poľovnej plochy režijných revírov sa Lesy SR podieľajú 19 % na JKS jelenej zveri a 16 % na celkovom úlovku jelenej zveri v SR.

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok