Poľovná turistika má na Slovensku šancu na úspech

Ing. Miroslav Babinský   Oct 10 2012   Relax/Poľovníctvo

Ako každý druh cestovného ruchu aj poľovnícka turistika má svoje špecifické črty, ktorými sa odlišuje od ostatných druhov cestovného ruchu. Osobitnosti a špecifiká zároveň vyjadrujú požiadavky, ktoré sú kladené na všetkých účastníkov procesu poľovníckej turistiky či už na strane ponuky, alebo na strane požiadaviek.

V prvom rade je potrebné ozrejmiť si čo vlastne pojem poľovnícka turistika je. Jej definícia vychádza zo základnej, klasickej definície cestovného ruchu pričom zohľadňuje osobitosti a najmä mnohorakosť motívov. Znie: Poľovnícka turistika je súhrn vzťahov a javov, vyplývajúcich z cestovania a pobytu osôb za účelom získania poľovníckeho zážitku, poľovníckej trofeje a rozšírenia vlastného poznania.

Prioritným motívom poľovníckej turistiky je získanie trofeje poľovnej zveri, alebo predstavám zodpovedajúceho množstva zveri, k čomu je potrebná spolupráca vlastníkov poľovných revírov a producentov služieb cestovného ruchu.

Dôraz kladený na význam primárnej ponuky. Výsledok poľovníckej turistiky je závislý od prírodných daností, geografickej polohy, reliéfu krajiny, vegetácie a existencie jednotlivých druhov poľovnej zveri.

Množstvo výberu alternatívnej ponuky pri poskytovaní služieb podľa spoločenského a ekonomického postavenia klientely. Nespokojnosť s kvalitou poskytnutých služieb môže negovať poľovnícky úspech a poškodiť meno u zákazníkov.

Časová ohraničenosť poľovníckej turistiky je viazaná na zákonom stanovenú dobu lovu. U nás je stanovená vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva č. 172/75 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky MP SR č.231/97 Z.z.
Poľovná zver je viazaná na určité teritórium, ktoré najviac vyhovuje jej biologickým požiadavkám. Zemepisné rozšírenie zvere zužuje výber miesta pobytu poľovného hosťa.
Vlastná poľovnícka akcia je priestorovo ohraničená na konkrétny revír. Zmena poľovného revíru je z akýchkoľvek príčin je zvyčajne len ťažko uskutočniteľná.

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok