Znaky kvality

Vydanie: prvé

Rok vydania: 2015

Počet ks publikácie: 300 ks

Autori:

  • Ing. Miroslav Babinský

  • Ing. Marián Bujna


Publikácia je nepredajná

Predkladaná publikácia Znaky kvality pre zariadenia turizmu a agroturizmu bola vydaná za účelom zvýšenia propagácie a marketingu ubytovacích zariadení agroturizmu a turizmu formou podpory rozvoja budovania kvality poskytovaných služieb a špeciálnej ponuky v tomto odvetví.

V súlade s marketingovými potrebami svojich členov a ďalších záujemcov /nečlenov/ sa EZAT rozhodol individuálne posudzovať kvalitu poskytovaných služieb, ktoré by mali pridelením Znakov kvality vyzdvihovať vyššiu požadovanú úroveň služieb v jednotlivých ubytovacích zariadeniach. Cieľom tejto iniciatívy je okrem zaistenia minimálnej kvality služieb uvedeného typu zariadení najmä diferenciácia výkonov hodnotených zariadení a možnosť ich identifikácie hosťom a zohľadnenie nárokov rôznych cieľových skupín na vybavenie a služby ubytovacích zariadení. Systém používa osem rozdielnych foriem dodatočného označenia ubytovacieho zariadenia. Publikácia je koncepčne rozdelená do dvoch častí.

Prvá časť publikácie /odborný výklad/ sa zaoberá najnovšími trendami v oblasti legislatívy a marketingu vidieckého cestovného ruchu v nadväznosti na plánovanú certifikáciu objektov vidieckého cestovného ruchu. Podáva pohľad a typy na budovanie vysokého štandardu ubytovacích a fakultatívnych služieb vo svete so zreteľom na kvalitu.
Jedným zo základných predpokladov konkurencieschopnosti, v neposlednom rade aj udržateľnosti cestovného ruchu, je kvalita. Dôležité pritom je, že táto kvalita by nemala byť samoúčelná, viazaná na splnenie technických alebo stavebných parametrov a stanovených podmienok. Kvalita musí byť orientovaná na zákazníka, musí vychádzať z jeho potrieb. Tieto otázky rezonujú v mnohých prejavoch akademickej a odbornej verejnosti v cestovnom ruchu. Asi všetci sa zhodneme v tom, že kvalitné služby zamerané na účastníka cestovného ruchu nie sú výsledkom náhody, ale tvrdej práce.

V najširšom ponímaní je možné konštatovať, že spôsoby a formy riešenia kvality závisia od konkrétneho subjektu, jeho zámerov a cieľov. Pritom tieto zámery a ciele sú prenášané pomocou stanovovania rôznych kritérií, postupov, hodnotení a či prezentácií. Môžeme preto hovoriť o štandardizácií. Štandard je tak výsledkom činnosti, resp. systému ako má daná služba pri jej poskytovaní účastníkom cestovného ruchu „vyzerať“, čo má obsahovať, ale aj to, ako ju prezentovať. Je to stanovenie požiadaviek na službu cestovného ruchu, v súčasnosti tiež ponímanú ako produkt cestovného ruchu.
Na všetky tieto štandardy je možné nazerať z 2 hľadísk a to z hľadiska dopytu a ponuky, teda z hľadiska spotrebiteľa – účastníka cestovného ruchu a z hľadiska poskytovateľa služieb. V prvom prípade štandardy majú informatívny charakter, teda majú spotrebiteľa informovať o službách, ich zložení a či kvalite v príslušnom zariadení, a tým súčasne pôsobiť aj ako faktor ochrany spotrebiteľa. V prípade ich zavedenia do právneho systému sa však štandardy stávajú záväznými a tak každý prevádzkovateľ príslušného zariadenia tieto musí dodržiavať. Ich dodržiavanie je teda kontrolované a nedodržanie je sankcionované. Súčasne to znamená, že takto legislatívne stanovené štandardy sú zo strany spotrebiteľa aj nárokovateľné. Ich neposkytnutie, a či iba čiastočné poskytnutie, zakladá dôvod a možnosť pre spotrebiteľa tieto vymáhať i súdnou cestou.

Druhá časť publikácie /metodický postup a praktické riešenia/ definuje Znak kvality, potrebu jeho zavedenia v ubytovacích zariadeniach, praktické rady a spôsob ako žiadať o Znak kvality a samotnú kategorizáciu ubytovacích zariadení pre oblasť agroturistiky a vidieckej turistiky. Vo vidieckej turistike a agroturistike poskytujú ubytovacie a doplnkové služby fyzické osoby určené na takéto podnikanie alebo právnické osoby formou poskytovania komplexných služieb vo väčších objektoch.

Podľa Vyhlášky o kategorizácii ubytovacích služieb č. 277/2008 Z.z. sú na trávenie dovolenky na vidieku pravidlami EZAT určené kategórie: horský hotel, hotel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chatová osada, ubytovanie v súkromí a prázdninový byt. Kedže chceme ponúkať kvalitné služby našich zariadení v rovnocennom štandarde ako je kvalita služieb v najvyspelejších európskych krajinách pristúpili sme aj my k vypracovaniu systému hodnotenia kvality služieb vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike ako hlavných pilieroch trávenia dovolenky na vidieku.

Nakoľko je vidiecka turistika a agroturistika na Slovensku stále len vo vývoji a počet typických sedliackých dvorov a typických vidieckych dvorov nie je postačujúci, aby sme vykonávali dve odlišné klasifikácie, rozhodli sme sa obe zlúčiť v slovenských podmienkach a klasifikovať ich pod jednou značkou, a to: DOVOLENKA na VIDIEKU.

Základný štandard predstavuje zaradenie a plnenie podmienok, ktoré ustanovuje VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277 z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaradovaní do kategórií a tried. Táto vyhláška stanovuje kritériá a podmienky na zaraďovanie ubytovacieho zariadenie do príslušnej kategórie a triedy, pritom tieto zaraďuje podnikateľ na základe toho, ako ubytovacie zariadenie svojím charakterom, rozsahom a úrovňou poskytovaných služieb zodpovedá príslušnej kategórii a triede.
V prípade záujmu žiadateľa udeľuje EZAT aj plnenie kritérií nad rámec vyhlášky o kategorizácii, teda preskúmava aj špeciálnu ponuku služieb vidieckej turistiky a agroturistiky nevyhnutnú pre udelenie Znakov kvality. Ak poskytujete ubytovanie vo vidieckom prostredí so špeciálnou ponukou ako: vidiecka turistika, agroturistika, jazdecký dvor, prázdniny pre deti, dovolenka u vinára, dovolenka na sedliackom dvore, bezbariérový prístup pre postihnutých, cykloturistika, tak Vaše zariadenie bude ideálnym kandidátom pre udelenie Znakov kvality - DOVOLENKA NA VIDIEKU.

Typy objektov , ktoré sme zaradili ako vyhovujúce pre SLOVENSKO - DOVOLENKA NA VIDIEKU môžu byť alternatívou pre komplexný cestovný ruch na Slovensku ponímaný v zmysle Vyhlášky o kategorizácii č. 277/2008 Z.z. ubytovacích a pohostinských zariadení.

Zaradenie do jednotlivých kategórií a tried ubytovacích zariadení závisí od naplnenia dvoch podmienok, a to že minimálne kritériá stanovené vyššie zmienenou vyhláškou musia byť splnené povinne a zariadenie zároveň získalo požadovaný počet bodov stanovený pre špeciálnu ponuku. Ubytovacie zariadenia, ktoré majú pridelené Znaky kvality - EZAT ponúkajú širokú škálu ponuky služieb a trávenia voľného času. Sú vybavené vysokým štandardom a prechádzajú každé 3 roky previerkami a skúškami štandardov ponukovej listiny zariadenia. Zvláštny dôraz sa kladie na vytvorenie pokojnej rodinnej atmosféry pre hosťa. K tomu neodmysliteľne patrí základné nevyhnutné vybavenie ako útulné lôžká, čistá kuchyňa a sociálne zariadenie ako nevyhnutnosť každého objektu. Ďalšími kritériami sú starostlivosť o hosťa, veľa voľnočasových aktivít, zážitkov a relaxačno oddychových možností.

Pri hodnotení sú uchádzači o dodatočné označenie ubytovacieho zariadenia povinní rešpektovať minimálne kritériá klasifikácie a zároveň dodatočné kritériá. Kontrolu splnenia podmienok pre príslušné dodatočné označenie zariadenia vykonáva EZAT. Po splnení podmienok pre označenie zariadenia získa jeho prevádzkovateľ Znak kvality - Logo, na ktorom je uvedené zaradenie ubytovacieho zariadenia do príslušnej kategórie a triedy, spolu s dodatočným označením v metodických usmerneniach prideľovania Znakov kvality - EZAT. Platnosť značky je časovo obmedzená (3 roky) a obvykle korešponduje s oprávnením používať danú kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia. Pre pridelenie Znakov kvality môžete zažiadať kedykoľvek. Vaše zariadenie sa následne podrobí previerkam podľa vopred stanovených kritérií. Všetky kritériá si môžete prezrieť na našej web stránke v rubrike Znaky kvality.

Znaky kvality pre zariadenia turizmu a agroturizmu a ich používanie predstavuje marketingový nástroj pre označovanie kvality poskytovaných služieb v zariadeniach vidieckeho turizmu a agroturizmu a ich prestíž v konkurencii s ostatnými zariadeniami v odvetví. Tlačená publikácia je určená pre podnikateľov vo vidieckej turistike a agroturistike na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja a územia MAS Zlatá cesta.

EZAT sa chce podieľať na zyšovaní úrovne poskytovaných služieb udeľovaním Znaku kvality zariadeniam turizmu a agroturizmu prezentovaným v jeho databázach a marketingových nástrojoch. Takto chce garantovať kvalitu, renomé a prestíž takýchto zariadení, čím bude garantovať aj kvalitu poskytovaných služieb. Zároveň chce udávať trendy v oblasti rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku v európskom kontexte. Všetky charakteristiky Znakov kvality boli vyberané v súlade so špecifikami slovenského vidieka a jeho ponuky so zreteľom na trendy v kvalite poskytovaných služieb v Európe.

Metodická príručka by mala slúžiť ako pomôcka pre podnikateľov pri budovaní vysokokvalitných služieb cestovného ruchu a zároveň ich osloviť k aktívnemu zapojeniu sa do Znakov kvality pre zariadenia turizmu a agroturizmu na Slovensku v kontexte vytvorenia jednotného produktu cestovného ruchu SLOVENSKO - DOVOLENKA NA VIDIEKU.

Distribúcia

  • Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu distrubuje celý náklad 300 kspre členov a nečlenov /záujemcov/ podnikajúcich v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky

Táto publikácia EZAT bola vydaná v rámci projektu PRV 2007 – 2013 pod názvom :


EZAT - propagácia produktov agroturistiky a vidieckej turistiky

, ktorý bol realizovaný v rámci opatrenia 3.2 Podpora činnosti v oblasti cestovného ruchu,časť B, z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 s cieľom rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít zameraných na získavanie, prehlbovanie, inovácie vedomostí, zručností, návykov a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV.


Logo - Európskej únie Logo - Rozvoja vidieku

Spolufinancované ES

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok