Poradca podnikateľa vo vidieckej turistike a agroturistike

Vydanie: prvé

Rok vydania: 2012

Počet ks publikácie: 1000 ks


Autori:

 • Ing. Ján Babinský, CSc.

 • Ing. Miroslav Babinský

 • Ing. Michal Ševčík

 • Ing. Marián Bujna

 • doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

 • Ing. Jarmila Horváthová


Publikácia je nepredajná

Predkladané prvé vydanie Poradcu podnikateľa vo vidieckej turistike a agroturistike sme spracovali ako súčasť programu celoživotného vzdelávania, s cieľom skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku.

Naším hlavným cieľom bolo pomôcť podnikateľom v danej oblasti a poskytnúť im najnovšie poznatky nielen od nás ale aj z vyspelého zahraničia.

Pri zostavovaní koncepcie tejto publikácie sme príspevky orientovali tak, aby čitateľ získal úplný prehľad o možnostiach podnikania v danej oblasti až po samotné praktické návody na prevádzkovanie podnikania v agroturistike a vidieckom cestovnom ruchu na Slovensku.

Cieľom publikácie bolo prispieť k rozvoju agroturizmu a turizmu a podporiť aktivity v tejto oblasti. Publikácia nie je spracovaná vyčerpávajúcim spôsobom, ale dáva dostatočný pohľad na problematiku podnikania v tejto oblasti.

Je tu prehľad o podnikových aktivitách zameraných na prevádzkový manažment ubytovacích a pohostinských zariadení, strategický manažment a marketingové koncepcie cestovného ruchu. V oblasti personálneho manažmentu sme tieto aktivity orientovali na personálnu politiku a komunikáciu v práci manažéra. V oblasti finančného riadenia je vzdelávanie zamerané na ekonomiku podniku, podnikateľské a finančné plánovanie a na hodnotenie a finančnú analýzu ubytovacieho subjektu. Značná časť tejto literatúry sa venuje problematike hospodárenia a kalkulácií. Je potrebné si uvedomiť, aby vidiecka turistika a agroturistika skutočne preukázala, že je efektívnym hospodárskym odvetvím a prečo je potrebné neustále sledovať a analyzovať všetky príjmové a výdavkové položky tohto podnikania.

Predkladaná publikácia je určená turistickým zariadeniam, penziónom, všetkým manažérom a pracovníkom v oblasti turizmu a agroturizmu, zamestnancom verejnej správy a obecnej samosprávy, ale aj študentom a čitateľom, ktorí sa zaujímajú o problematiku cestovného ruchu, vidieckeho turizmu a agroturizmu.

Štúdium tejto literatúry umožní čitateľom, že si zdokonalia svoje vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky firmy a jej efektívneho využívania pri riadení firmy. Profil absolventa tejto formy vzdelania bude tvorený na základe získaných vedomostí a zručností a zameraný na samostatné uplatnenie sa na trhu práce. Čitateľ, ktorý úspešne prejde úskalím jednotlivých kapitol tejto publikácie bude samostatným manažérom, ktorý bude vedieť analyzovať príčiny, vyhľadávať ich a na ich základe zakladať vlastné podnikanie.


Distribúcia:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 300 ks

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 50 ks

 • Združenie miest a obcí Slovenska 100 ks

 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 100 ks

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 50 ks

 • Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu 300 ks

 • Autori publikácie 100 ks


Táto publikácia EZAT bola vydaná v rámci projektu PRV 2007 – 2013 pod názvom :

Poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania – Poradca podnikateľa vo vidieckej turistike a agroturistike

,ktorý bol realizovaný v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 s cieľom rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít zameraných na získavanie, prehlbovanie, inovácie vedomostí, zručností, návykov a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV.


Logo - Európskej únie Logo - Rozvoja vidieku

Spolufinancované ES

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok