Lexikón podnikateľa v agroturistike

Vydanie: prvé

Rok vydania: 2013

Počet ks publikácie: 300 ks

Autori:

 • Ing. Miroslav Babinský

 • Ing. Ján Babinský, CSc.

 • Ing. Vladimír Jamnický

 • Ing. Michal Ševčík

 • Ing. Marián Bujna

 • MVDr. Firdolín Pokorný

 • Ing. Jarmila Horváthová

 • Ing. Drahoslav Lörinc


Publikácia je nepredajná

Predkladané prvé vydanie Lexikónu podnikateľa v agroturistike sme spracovali ako súčasť programu celoživotného vzdelávania EZAT, s cieľom skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku.

Naším hlavným cieľom bolo pomôcť podnikateľom v agroturistike a zorientovať sa v podnikateľských predpisoch súčasného obdobia, so zreteľom na vývoj v tomto odvetví v rokoch 2007 -2013. Cieľom publikácie bolo poukázať na najnovšie poznatky z vývoja podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike nielen u nás, ale aj vo vyspelom zahraničí.

Pri zostavovaní koncepcie tejto publikácie sme príspevky orientovali tak, aby čitateľ získal úplný prehľad o možnostiach podnikania v agroturistike ako aj praktické návody na prevádzkovanie podnikania na Slovensku.

Publikácia by mala prispieť k rozvoju agroturistiky a k eliminácií podnikateľských rizík vyplývajúcich z hospodárenia farmára iba v poľnohospodárskej prvovýrobe. Kniha nie je spracovaná vyčerpávajúcim spôsobom, ale dáva dostatočný pohľad na problematiku podnikania v tejto oblasti a jej aktuálny vývoj.

Lexikón podnikateľa v agroturistike predstavuje základnú abecedu podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike. Začínajúcim podnikateľom poskytuje rady a návody ako začať podnikať v tejto oblasti, už existujúcim podnikateľom v agroturistike podáva prehľad o najnovších legislatívnych predpisoch, finančných a dotačných stimuloch vzťahujúcich sa na toto podnikanie v SR, ako aj konkrétne príklady a štúdie z oblasti diverzifikácie podnikateľských čiností.

Pre manažérov hotelových a reštauračných podnikov je controlling – ekonomické riadenie mimoriadne dôležitý nástroj riadenia. Ekonomické riadenie – controlling - vyjadruje komplexnú funkciu riadenia, koordináciu plánovania, kontroly a informačného zabezpečenia. Koordinácia v tejto súvislosti znamená vytvorenie systému podnikového plánovania, kontroly a informácií, využiteľného pre potreby manažmentu podniku . Ako takýto systém funguje v podniku vidieckej turistiky a agroturistiky a ako je prepojený na podnikové plánovanie sme vám chceli ukázať, aby ste pochopili čo je to efektívne podnikanie v agroturistike.

Ako úspešne prežiť a podnikať v diverzifikačných odvetviach poľnohospodárstva znamená vedieť úspešne čerpať nenávratné finančné prostriedky ES. Ako zostaviť kvalitný podnikateľský plán, ako spracovať príspevok a žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka sme Vám ukázali vo forme vzorovej žiadosti o NFP. S úspešným čerpaním súvisí aj schopnosť vedieť sa zorientovať v spleti legislatívnych predpisov pre obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb tak, aby ste prostriedky ES čerpali efektívne, s ohľadom na plnenie zmluvných podmienok voči Riadiacemu orgánu. EZAT vám predstavil aktualizované znenia malej a veľkej novely pre verejné obstarávanie.

Pre podniky, ktoré uvažujú s diverzifikáciou podnikania a vstupom na iný trh sme predstavili dva príklady diverzifikovných foriem agropodnikania. Využitie čara a krásy prírody na slovenskom vidieku dáva farmárovi ideálnu príležitosť pre podnikanie v agroturistike. Ako si zostaviť kvalitný podnikateľský plán, ako začať podnikať a ako zabezpečiť finančné zdroje na úspešné podnikanie v agroturistike – všetky odpovede nájdete v našej odbornej publikácii.

Vstup Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva umožnil nový možný spôsob podnikania v oblasti agroturistiky na slovenskom vidieku aj z hľadiska výroby a predaja potravín – slovenských špecialít. Aj v ostatných členských štátoch Európskej únie s problematikou turistiky – agroturistiky a výrobou a predajom národných, regionálnych výrobkov ponúkaných pri agroturistike neustále pracujú.

Forma priameho predaja poľnohospodárskych výrobkov efektívne funguje vo viacerých krajinách Európy. V súčasnosti vedenie MP a RV SR predaj z dvora podporuje, a to ako jednu z foriem diverzifikácie podnikania, podpory predaja domácich výrobkov i riešenia nezamestnanosti na vidieku.

Tí, ktorí už úspešne prevádzkujú svoje zariadenie istotne ocenia výklad a definície pojmov nevyhnutných pre poskytovanie kvalitných služieb cestovného ruchu. Predísť budúcim problémom znamená dôkladne ovládať odbornú terminológiu. V záverečnej kapitole vám ju ponúkame.

Publikácia je určená členom EZAT, turistickým a agroturistickým zariadeniam, penziónom a všetkým pracovníkom a manžérom pracujúcim v oblasti turizmu a agroturizmu, študentom, zamestnancom verejnej správy a samospávy ako aj ostatným čitateľom, ktorých zaujíma problematika vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku a možnosti jeho rozvoja.

Jej štúdium umožní čitateľom zdokonaliť si svoje vedomosti a zručnosti v oblasti podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike. Zmyslom tejto knihy bolo ponúknuť vedomosti a zručnosti, ako vedieť reagovať na prudký hospodársky vývoj a zmeny, identifikovať problémy, analyzovať, zvažovať možnosti riešenia, vyberať a navrhovať riešenia v danom kontexte, dodržiavať optimálne postupy, schopnosť samostatného myslenia, podstatu a fungovanie tohto trhu.

Zároveň by sme ako kolektív autorov chceli veľmi úprimne a srdečne poďakovať Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorí nám vďaka spolufinancovaniu cez Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 umožnili vytvoriť túto publikáciu. Sme presvedčení, že bude dlhodobým prínosom pre odbornú verejnosť, všetkých súčasných i budúcich podnikateľov z agroturistiky a vidieckej turistiky. Ak sa nám tento cieľ podaril, budeme veľmi spokojní.

Týmto úprimne ďakujeme a želáme všetkým čitateľom veľa šťastia a úspechov pri implementácii návodov a odborných rád publikácie.

Distribúcia:

 • EZAT 200 ks

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 50 ks

 • Autori publikácie 50 ks


Táto publikácia EZAT bola vydaná v rámci projektu PRV 2007 – 2013 pod názvom :

Vidiecka turistika, agroturistika a ďalšie formy diverzifikácie podnikania na vidieku -problémy a ich riešenia

,ktorý bol realizovaný v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie z Programu Rozvoja Vidieka SR na roky 2007-2013, s cieľom ukázať ako zlepšiť celoslovenskú a regionálnu spoluprácu v oblasti rozvoja podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike, s dôrazom na ďalšiu podporu regionálneho rozvoja a vidieckej zamestnanosti na Slovensku.


Logo - Európskej únie Logo - Rozvoja vidieku

Spolufinancované ES

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok