Lexikón agropodnikateľa v čase krízy

Vydanie: prvé

Rok vydania: 2012

Počet ks publikácie: 600 ks

Autori:

  • Ing. Ján Babinský, CSc.

  • Ing. Miroslav Babinský

  • MVDr. Mária Kantíková

  • Ing. Miroslav Kušnír

  • doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

  • Ing. Alexander Žáček

  • Mgr. Beáta Kolníková


Publikácia je nepredajná

Predkladané prvé vydanie Lexikónu agropodnikateľa v čase krízy sme spracovali ako súčasť programu celoživotného vzdelávania EZAT, s cieľom skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku.

Naším hlavným cieľom bolo pomôcť podnikateľom v danej oblasti a poskytnúť im najnovšie poznatky nielen od nás ale aj z vyspelého zahraničia.

Naším hlavným cieľom bolo pomôcť agropodnikateľom zorientovať sa v podnikateľských predpisoch súčasného obdobia, so zreteľom na aspekt hospodárskej krízy, ktorou momentálne prechádza celá Europska Únia. Cieľom publikácie bolo poukázať na najnovšie poznatky z vývoja agropodnikania nielen u nás, ale aj vo vyspelom zahraničí.

Pri zostavovaní koncepcie tejto publikácie sme príspevky orientovali tak, aby čitateľ získal úplný prehľad o možnostiach podnikania v agrosektore na spoločnom európskom trhu, až po samotné praktické návody na prevádzkovanie podnikania na Slovensku.

Lexikón agropodnikateľa predstavuje základnú abecedu podnikania v pôdohospodárstve v rámci spoločného európskeho trhu. V oblasti podnikového riadenia podáva návod ako zakladať podnik a aké výhody plynú z podnikania na jednotnom európskom trhu. S tým súvisia najnovšie legislatívne predpisy a normy zapracované do národných predpisov a legislatívy platnej na území SR

Aké zmeny v oblasti daňových a odvodových povinností čakajú naše agropodniky od roku 2013 , aj to sme vyčíslili v našom lexikóne. V oblasti personálneho manažmentu sme tieto aktivity orientovali na personálnu politiku a komunikáciu v práci manažéra. Orientácia na ľudské zdroje, personálny manažment a marketing sú vízie prežitia a stabilizácie v čase krízy. Nevyhnutnosťou poznania farmára ako vyjsť úspešne z krízy a zabezpečiť efektívnosť hospodárenia podniku je v predstihu poznať víziu a vývoj v odvetví poľnohospodárstva. Snažili sme sa aspoň čiastočne naznačiť budúce vízie a plánovanú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2014. Poznanie týchto trendov znamená zachytiť poznatky a informácie v predstihu a na ich základe stanoviť efektívnu firemnú stratégiu .

Modernizácia procesu riadenia a inovatívne metódy riadenia podniku v čase hospodárskej krízy sme podrobne rozobrali v druhej kapitole tejto publikácie.Inovatívne nástroje na riadenie podniku v čase hospodárskej krízy predstavuje pojem controlling.

Žiadúci stav v poľnohospodárskom podniku je vyjadrený v podnikovom plánovaní, skutočný stav je známy z priebežného výkazníctva. Porovnanie plánovaného stavu so skutočným je „srdcom“ controllingu. Plán je výrazom toho, čo podnik chce a skutočný stav je skutočne merateľný výsledok podnikovej činnosti. Controlling označuje koncepciu riadenia, založenú na komplexnom informačnom a organizačnom prepojení plánovacieho a kontrolného procesu. Aj o tomto je efektívne agropodnikanie.

Ako úspešne prežiť a podnikať v agrosektore znamená vedieť úspešne čerpať nenávratné finančné prostriedky ES. Ako zostaviť kvalitný podnikateľský plán, ako spracovať príspevok a žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka sme Vám ukázali vo forme vzorovej žiadosti o NFP. S úspešným čerpaním súvisí aj schopnosť vedieť sa zorientovať v spleti legislatívnych predpisov pre obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb tak, aby ste prostriedky ES čerpali efektívne, s ohľadom na plnenie zmluvných podmienok voči Riadiacemu orgánu.

Pre podniky, ktoré uvažujú s diverzifikáciou podnikania a vstupom na iný trh sme predstavili dva príklady inovatívnych foriem agropodnikania. Využitie biomasy a prechod na výrobu bioplynu úzko súvisí s efektívnosťou využívania všetkých disponibilných vstupov a výstupov agropodniku.

Forma priameho predaja poľnohospodárskych výrobkov efektívne funguje vo viacerých krajinách Európy. V súčasnosti vedenie MPaRV predaj z dvora podporuje, a to ako jednu z foriem diverzifikácie podnikania, podpory predaja domácich výrobkov i riešenia nezamestnanosti na vidieku.

Publikácia je určená pre farmárov, pre podniky zaoberajúce sa spracovaním poľnohospodárskej prvovýroby, pre prípravu stredného a vrcholového manažmentu v agrosektore, ako aj pre ďalších pracovníkov z oblasti pôdohospodárstva.


Distribúcia:

  • EZAT 500 ks

  • Autori publikácie 100 ks


Táto publikácia EZAT bola vydaná v rámci projektu PRV 2007 – 2013 pod názvom :

Inovatívne metódy a efektívnosť riadenia poľnohospodárskeho podniku v čase hospodárskej krízy ktorý bol realizovaný v rámci opatrenia 1.6 Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013, s cieľom rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre inovácie v rámci zvýšenia efektívnosti riadenia poľnohospodárskeho podniku v čase hospodárskej krízy.


Logo - Európskej únie Logo - Rozvoja vidieku

Spolufinancované ES

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok