Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu (EZAT)

Logo združenia EZAT

Združenie vzniklo v roku 2008 ako dobrovoľné, nepolitické, záujmové združenie fyzických a právnických osôb s euroregionálnou, slovenskou a cezhraničnou pôsobnosťou.

Zabezpečuje a organizuje odborné vzdelávacie podujatia, kurzy a workoshopy v oblasti vidieckeho turizmu a agroturizmu, cestovného ruchu, informatiky, životného prostredia, integrované programy a iné aktivity.Disponuje špičkovými odborníkmi s odbornou praxou u nás i v zahraničí. Úzko spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu u nás i v zahraničí.


Svojou činnosťou podporuje:


 • propagáciu a marketing vidieckeho cestovného ruchu
 • zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
 • rozvoj agroturistiky a doplnkových služieb na vidieku
 • tvorbu rezervačných a informačných systémov pre agroturistiku
 • tvorbu publikácií zameraných na podnikanie na vidieku a vo vidieckej turistike
 • investície do zlepšenia služieb na vidieku
 • zvýšenie životnej úrovne a spokojnosti občanov vidieka
 • propagáciu slovenského vidieka, kultúry, zvykov, tradícií a spoločenského života v zahraničí

Poslanie


 • Všestranne rozvíjať cezhraničnú, euroregionálnu, celoslovenskú a regionálnu spoluprácu v oblasti rozvoja cestovného ruchu a agroturizmu, biomasy a alternatívnych zdrojov energie, regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorbou, rozvojom, a obnovou duchovných a kultúrnych hodnôt, vedeckotechnických a informačných služieb.
 • Napomáhať budovaniu komplexného informačného systému pre skvalitnenie komunikácie medzi podnikateľskými subjektmi v tejto oblasti.
 • Podporovať a organizovať vzdelávaciu činnosť, organizovať kurzy a školenia vo všetkých odvetviach hospodárstva a spoločnosti.
 • Podporovať výskum, vývoj a inovačné aktivity vo všetkých odvetviach hospodárstva a spoločnosti.
 • Aktivizovať občianske združenia , podnikateľské štruktúry a mimovládne organizácie pre materiálnu a technickú pomoc rozvoja informačného systému pre rozvoj turistiky a agroturistiky.
 • Zabezpečovať aktivity a podujatia , ktoré budú napomáhať rozvoju tohto odvetvia za účelom podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti .
 • Informačné aktivity a organizovanie vzdelávacej činnosti, organizovanie kurzov a školení vo všetkých odvetviach hospodárstva a spoločnosti.
 • Podporovať výskum, vývoj a inovačné aktivity vo všetkých odvetviach hospodárstva a spoločnosti
 • Cieľom OZ je spolupracovať so všetkými ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávy, so školstvom, zdravotníctvom, dobrovoľníkmi, mimovládnymi organizáciami v SR a médiami.
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok