Podnikateľské minimum farmára

Vydanie: prvé

Rok vydania: 2014

Počet ks publikácie: 600 ks

Autori:

 • Ing. Miroslav Babinský

 • Ing. Ján Babinský, CSc.

 • Ing. Ľubomír Bene

 • Ing. Alexander Čarný

 • Ing. Dagmar Richterová

 • Doc. Ing. Peter Gallo, CSc

 • Ing. Gabriela Matečná

 • Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc


Publikácia je nepredajná

Cieľom publikácie Podnikateľské minimum farmára je priblížiť existujúcim ako aj začínajúcim farmárom základné princípy a faktory fungovania farmárskeho a potravinárskeho odvetvia. Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 poukázala na súčasný, nelichotivý stav slovenského pôdohospodárstva. Tento stav odzrkadľuje dlhodobý nekoncepčný prístup k jeho rozvoju a absenciu koncepčnej analýzy, ktorá by identifikovala jeho skutočné silné a slabé stránky, upriamila pozornosť na príležitosti a varovala pred hrozbami jeho ďalšieho vývoja.

Stratégia implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky obsiahnutá v Koncepcii rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 si kladie za cieľ vytvoriť stabilné podmienky pre životaschopnú výrobu potravín, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a aplikovať opatrenia proti zmene klímy a vytvoriť predpoklady na vyvážený územný rozvoj. Základným nástrojom na splnenie vyššie uvedených cieľov, ktorý ovplyvní celkový systém financovania slovenského pôdohospodárstva, je využitie možnosti flexibility medzi piliermi spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na zabezpečenie udržateľného rozvoja vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať sa na obmedzený počet základných priorít, ktoré sa týkajú prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, so zreteľom na životaschopnosť, konkurencieschopnosť a presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií.

Porovnávanie hektárových úrod najvýznamnejších poľnohospodárskych plodín poukazuje na zásadný problém rentability poľnohospodárstva Slovenska a to, že priemerné hektárové úrody sú na Slovensku, v priemere o cca 40 - 60 % nižšie ako v ostatných krajinách EÚ. Taktiež porovnanie intenzity chovov hospodárskych zvierat na Slovensku voči ostatným členským krajinám EÚ ukazuje značne nízku, ak nie najnižšiu intenzitu chovu hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Jednou z najnižších v regióne je aj úroveň dojnosti kráv. Podobne ako v rastlinnej výrobe je aj táto intenzita zásadnou odpoveďou na nízku ekonomickú efektívnosť, resp. neefektívnosť živočíšnej výroby na Slovensku. Agregátne sa dá konštatovať, že rastlinná produkcia dosahuje na Slovensku lepšie výsledky ako živočíšna produkcia. V rastlinnej produkcii Slovensko zaznamenáva mierny rast, kým živočíšna výroba sa znižuje. Klesá objem produkcie mlieka, zatiaľ čo v okolitých krajinách jej objem narastá. Objem produkcie hovädzieho mäsa klesol od roku 2002 až o jednu tretinu a v EÚ tento pokles patrí medzi najväčší. Ešte horšia situácia je vo výrobe bravčového mäsa, kde sme zaregistrovali pokles produkcie o hrozivých 83 %.

Na dosiahnutie cielených objemov produkcie plánuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR využiť súbor motivačných opatrení. Medzi základné motivačné opatrenia patrí predovšetkým udržateľný systém podporných mechanizmov živočíšnej výroby. Uvedený systém podpôr živočíšnej výroby bude naplno uvedený do praxe od roku 2015. V nadväznosti na závery analýz v rámci Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 je nevyhnutné zabezpečiť podmienky predovšetkým na oživenie špeciálnej rastlinnej výroby, ktorá so sebou prináša relatívne vysokú pridanú hodnotu a zamestnanosť.

Medzi základné podporné mechanizmy patrí základná platba na plochu, platba za dobré poľnohospodárske postupy (tzv. greeningová platba) a platba na znevýhodnené oblasti. Základná platba a greeningová platba sú financované z I. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ich cieľom je zastaviť úbytok poľnohospodárskych pôd a zatraktívniť ich obhospodarovanie. Základná platba predstavuje primárnu zložku podpory a poskytuje sa subjektu poľnohospodárskej výroby na hektár obrábanej pôdy zaregistrovanej v registri LPIS (Land parcel identification system). Na rozdiel od programového obdobia 2007 – 2013, kedy bola podpora rastlinnej výroby nesystémová, nepravidelná a často riešila len čiastkový záujem (napr. podpora na rajčiaky a tabak), predstavený mechanizmus podpôr rastlinnej výroby bude systémový a udržateľný počas celého programového obdobia 2014 – 2020, taktiež bude cielený na intenzifikáciu produkcie rastlinnej výroby. Navyše, podpora kvalitatívnej zložky produkcie (II. pilier) bude systémovo prepojená s projektovou podporou v rámci programu rozvoja vidieka a udržateľným spôsobom navýšená o vnútroštátnu pomoc (III. pilier).

V potravinárskom priemysle v súčasnosti absentujú technologické kapacity na výrobu inovatívnych výrobkov a tiež produktov s vyššou pridanou hodnotou, ktoré sú žiadané obchodom. Zvýšenie využitia kapacít a zavedenie inovatívnych technológií je potrebné pre zabezpečenie zvyšovania celkového objemu produkcie a spracovania zvýšenej poľnohospodárskej produkcie, ktorá je cieľom rozvoja poľnohospodárstva. Partikulárne je potrebné v záujme dosiahnutia, zo strednodobého hľadiska, potenciálneho objemu spracovania špecifikovaných produktov živočíšnej a rastlinnej prvovýroby, podporiť ich modernizáciu, inovácie a technologické zabezpečenie ich výroby, s dôrazom na output potravinárskych podnikov s vyššou pridanou hodnotou.

Väčšia pozornosť a podpora zo strany štátu by sa mala orientovať na podporu mladých podnikateľov do 30 rokov fyzického veku. Mladí a teda perspektívni podnikatelia majú obavy z hospodárskej krízy, kriticky sa vyjadrujú k daňovému, odvodovému a poplatkovému zaťaženiu. Negatívne vnímajú časté zmeny zákonov, vysokú administratívnu zaťaženosť podnikania, nedostatok kapitálu na štart podnikania, praktických skúseností, odborných vedomostí a zručností. Preto by potrebovali viac dotácií a finančných stimulov ako aj daňových zvýhodnení. Čiastočne tieto riešenia poskytuje nový Program rozvoja vidieka 2014-2020 v opatreniach na podporu mladých farmárov, ich ďalšieho vzdelávania a prístup k inováciám a finančným zdrojom.Podnikanie v poľnohospodárstve so sebou prináša nielen úspechy a spokojnosť, ale v mnohých prípadoch prichádzajú hrozby a riziká, či to už z objektívnych alebo subjektívnych príčin. V nie jednom prípade musí podnikateľ pristúpiť ku krajnej situácii, ktorá končí konkurzom, reštrukturalizáciou a likvidáciou, resp. musí ukončiť podnikateľskú činnosť. Ľudí v podstate nezaujíma, v čom ste slabí a ani by ste sa tým nemali zaoberať. Preto nedovoľte, aby vaše obmedzenia podlomili sebadôveru. Odsuňte ich nabok a zamerajte sa na svoje silné stránky.

Pri zostavovaní koncepcie tejto publikácie sme príspevky orientovali tak, aby čitateľ získal základný prehľad o možnostiach podnikania v agrosektore, až po samotné praktické návody na prevádzkovanie podnikania na Slovensku v budúcich obdobiach po roku 2014.

Vstup Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva umožnil nový možný spôsob podnikania v oblasti agroturistiky na slovenskom vidieku aj z hľadiska výroby a predaja potravín – slovenských špecialít. Aj v ostatných členských štátoch Európskej únie s problematikou turistiky – agroturistiky a výrobou a predajom národných, regionálnych výrobkov ponúkaných pri agroturistike neustále pracujú.

Tlačená publikácia je určená pre farmárov, pre prípravu stredného a vrcholového manažmentu, pre všetkých pracovníkov z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ostatných zainteresovaných pracovníkov agrorezortu, ako aj pre podniky zaoberajúce sa spracovaním poľnohospodárskej produkcie v Bratislavskom kraji.

Štúdium tejto literatúry umožní čitateľom, že si zdokonalia svoje vedomosti a zručnosti v oblasti zakladania a prevádzkovania poľnohospodárskych podnikov, získajú najnovšie informácie a súčasných a budúcich podporných mechanizmoch v poľnohospodárstve a potravinárstve plánovaných od roku 2014. Zorientujú sa v zmenách daňových a účtovných predpisov, ktoré nastali od 1. januára 2014. Tým, ktorí hospodária na prenajatej pôde Slovenského pozemkového fondu pomôžu aktuálne informácie o spôsobe využitia a nakladania s pôdou SPF. Pre podnikanie v oblasti výroby a spracovania prvotných produktov poľnohospodárskej výroby sme poskytli návrhy a režimy riadenia podnikateľských zámerov z pohľadu dodržiavania hygienických a potravinových noriem platných v Slovenskej republike od roku 2014.

Distribúcia prostredníctvom:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR 100 ks

 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora SR 50 ks

 • Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu 400 ks /Distribúcia farmárom a agropodnikateľom Bratislavského kraja/

 • Autori publikácie 50 ks


Táto publikácia EZAT bola vydaná v rámci projektu PRV 2007 – 2013 pod názvom :

Podnikateľské minimum farmára, ktorý bol realizovaný v rámci opatrenia 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013, a je určená pre začínajúcich farmárov, pre prípravu stredného a vrcholového manažmentu, pre pracovníkov poľnohospodárskej prvovýroby a ostatných pracovníkov z oblasti agrosektoru , ako aj pre podniky zaoberajúce sa primárnym spracovaním poľnohospodárskej produkcie pôsobiace v Bratislavskom kraji.


Logo - Európskej únie Logo - Rozvoja vidieku

Spolufinancované ES

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckých oblastí


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok