E-LEARNING a celoživotné vzdelávanie

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE je skutočne záležitosťou na celý život. Predstavuje vzdelávanie počas celého života, ktoré umožňuje človeku získavať poznatky potrebné pre život, prácu a občiansku aktivitu. Vysoká škola vás síce pripraví po odbornej stránke, ale ďalšie znalosti a zručnosti sa buď naučíte praxou, samoštúdiom alebo ďalšími vzdelávacími kurzami. Celoživotné učenie je ideálne považované za nepretržitý proces, v skutočnosti je to neustála pripravenosť človeka učiť sa, a nie neustále štúdium.

Ďalšie vzdelávanie nie je oblasť odtrhnutá od ostatných systémov vzdelávania, naopak, je s nimi veľmi úzko prepojená, nadväzuje na stupne počiatočného vzdelávania a úzky vzťah má i s terciárnym vzdelávaním. Hlavným dôvodom zvyšujúceho sa významu ďalšieho vzdelávania je nutnosť získavať nové znalosti a potreba osvojovať si nové vedomosti v rámci adaptácie na transformujúce sa životné podmienky.

Pozitívne dôsledky pre ekonomiku by malo prinášať najmä profesijne orientované ďalšie vzdelávanie, ktoré by malo prispievať k vyššej schopnosti inovácií, flexibilite pracovných síl, rýchlu adaptáciu na nové technológie, technologické postupy, metódy práce, atď. Z vyššie uvedených dôvodov pripravil EZAT pre svojich členov, ako aj pre ďalších záujemcov , ktorí sa zaoberajú podnikaním vo vidieckej turistike a agroturistike E- learningovú formu výučby ako formu celoživotného vzdelávania , ktoré je chápané ako proces získavania vedomostí, osvojovanie si zručností a kompetencií z každodenných skúseností a činností z podnikania v tejto oblasti (learning by doing).

Občianske združenie pod názvom Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu (ďalej len „EZAT“) vzniklo v roku 2008 ako dobrovoľné, nepolitické, mimovládne, záujmové združenie fyzických a právnických osôb s euroregionálnou, slovenskou a cezhraničnou pôsobnosťou. EZAT disponuje odborným a lektorským zabezpečením v oblasti vzdelávania vo vidieckej turistike a agroturistike, v roku 2008 získalo 24 akreditačných titulov Ministerstva školstva SR na vzdelávanie z oblasti vidieckej turistiky, agroturistiky, cestovného ruchu, vedenia účtovnej a ekonomickej agendy, informatiky, riadenia podniku, analýzy nákladov a kontrolingu ako aj tvorby marketingových koncepcií. Disponuje špičkovými odborníkmi z jednotlivých oblastí s náležitou praxou u nás i v zahraničí.

Od roku 2008 sme s našimi členmi ako aj inými záujemcami zrealizovali v oblasti vzdelávania, informovanosti a propagácie vidieckej turistiky a agroturistiky 7 rozsiahlych workshopov zameraných na komplexné preškolenie farmárov, agropodnikateľov, podnikateľov vo vidieckej turistike a agroturistike. Tieto programy mali za cieľ v rámci programu celoživotného vzdelávania zvýšiť odbornú úroveň absolventov s cieľom premietnutia do zvýšenia efektívnosti a výkonnosti podnikov vo vidieckom cestovnom ruchu. O vysokokokvalitnej úrovni podujatí a ich dopade svedčí aj odborný ohlas a reputácia odborných publikácií EZAT vydaných v roku 2012, kde sme predstavili Poradcu podnikateľa vo vidieckej turistike , Lexikón podnikateľa v agroturistike. V roku 2013 EZAT vydal Lexikón agropodnikateľa v čase krízy a Katalóg zaridení vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku - /Slovensko – Dovolenka na vidieku/,

Kompletnú ponuku vzdelávacích aktivít a kurzov EZAT nájdete na našej stránke v rubrike Vzdelávanie.

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok