Účtovníctvo

  • Daň z príjmu FO za rok 2011 a údaje pre podnikateľov

    EZAT oznamuje podnikateľom vo vidieckej turistike a agroturistike , ako aj ďalším členom, ktorý podnikajú ako SZČO resp. samostatne hospodáriaci roľník, že pre rok 2011 boli Ministerstvom financií SR vyčíslené nasledovné sadzby dane z príjmy fyzických osôb ako aj ďalšie základné číselné údaje potrebné k vyplneniu daňového priznania. Úplnú informáciu ...

  • Zmeny v dani z príjmov

    EZAT oznamuje podnikateľom aktuálne novinky a zmeny pri dani z príjmov pre rok 2012: rovnomerná metóda odpisovania -daňový odpis dlhodobého hmotného majetku sa v prvom roku vypočíta z alikvotnej časti zodpovedajúcej počtu mesiacov používania majetku, a to počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia.

  • Úvery na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti

     V prípade, ak si účtovná jednotka požičala peňažné prostriedky od banky na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti, napr. na nákup zásob materiálu, tovaru a pod., a získané peňažné prostriedky z úveru budú následne pripísané na bankový účet, môže takéto peňažné toky vykazovať buď ...

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok