Účtovníctvo

 • Faktúry v účtovníctve

  Aké sú ich náležitosti, ktorý druh faktúry vám získa peniaze skôr ako čokoľvek dodáte

  Jedným z dokladov, s ktorým sa ...

 • OBJEDNÁVKY V ÚČTOVNÍCTVE

       Posiela ju odberateľ dodávateľovi, buď na základe ponuky alebo z vlastnej iniciatívy. Objednávkou sa odberateľ zaviaže, že odoberie od dodávateľa ...

 • ARCHIVAČNÝ PORIADOK

  K povinnostiam účtovnej jednotky patrí zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie (vrátane účtovných dokladov) proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo ...

 • Spôsoby uplatňovania pohonných látok v podnikaní

  Skutočnosť, že začnete súkromný alebo firemný automobil používať na podnikanie t.j. za účelom dosiahnutia zisku , netreba nahlasovať daňovému ...

 • BOZP A PRACOVNÝ PORIADOK /ZBIERKA ZÁKONOV SR - 124/2006 Z. Z./

  Proces prijímania interných predpisov sa odlišuje pri prijímaní pracovného poriadku a pri prijímaní ostatných interných predpisov ...

 • PRACOVNOPRÁVNE INTERNÉ PREDPISY

  Povinnosť dodržiavania interných predpisov zamestnávateľa je podmienené právnou povinnosťou zamestnávateľa oboznámiť s nimi svojich zamestnancov. Bez ich ...

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok