Odborné témy

Pravidlá a legislatívne predpisy v rámci potravinového režimu v SR od roku 2014
(MVDr. Fridolin Pokorný)
Ing Peter Gallo__Techniky vyjednavania a vedenia v manazmente agropodniku
(Doc. Ing. Peter Gallo, CSc)
Schémy štátnej pomoci v SR od roku 2014
(Ing. Matej Bobovník)
Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR platné od roku 2014
(Ing. Ľubomír Bene)
Riadenie osobných a podnikateľských financií farmára
(Doc. Ing. Peter Gallo)
Aktuálne pracovné , mzdové a účtovné predpisy pre rok 2014
(Ing. Dagmar Richterová)
Zmeny v daňových predpisoch v roku 2014
(Ing. Dagmar Richterová)
Daň z motorových vozidiel 2015
(Ing. Dagmar Richterová)
Mzdové veličiny 2015
(Ing. Dagmar Richterová)
Úloha Slovenského pozemkového fondu pri správe nehnuteľností od roku 2014
(Ing. Gabriela Matečná)
Priame platby a krížové plnenie od roku 2014
(Ing. Juraj Kožuch)
Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014
(Ing. Miroslav Babinský)
Aplikácia nových metód v oblasti riadenia podniku
(Ing. Miroslav Babinský)
Systém čerpania finančnej podpory z Európskej únie pre agrosektor
(Ing. Ján Babinský, Csc.)
Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy po prechode na euro
(Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)
Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy po prechode na euro Zbierka príkladov
(Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)
Kontroling a euro
(Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)
Informačné a komunikačné technológie a ich využívanie v riadiacom podnikovom systéme
(Doc. Mojmír Kokles, PhD)
Legislatívne zmeny v štandardoch účtovania po prechode na euro
(Ing. Dagmar Richterová)
Tvorba a implementácia podnikateľského zámeru a podnikateľské plánovanie
(Ing. Miroslav Babinský)
Finančný plán
(Ing. Miroslav Babinský)
Podnikateľský plán - príklad
(Ing. Miroslav Babinský)
Systém čerpania finančnej podpory z Európskej únie pre agrosektor
(Ing. Ján Babinský, Csc.)
Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy po prechode na euro
(Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)
Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy po prechode na euro Zbierka príkladov
(Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)
Kontroling a euro
(Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)
Informačné a komunikačné technológie a ich využívanie v riadiacom podnikovom systéme
(Doc. Mojmír Kokles, PhD)
Legislatívne zmeny v štandardoch účtovania po prechode na euro
(Ing. Dagmar Richterová)
Tvorba a implementácia podnikateľského plánu
(Ing. Miroslav Babinský)
Systém čerpania finančnej podpory z Európskej únie pre agrosektor
(Ing. Ján Babinský, Csc.)
Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy po prechode na euro
(Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)
Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy po prechode na euro Zbierka príkladov
(Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)
Kontroling a euro
(Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)
Finančný plán
(Ing. Miroslav Babinský)
Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva SR
(Ing. Andrea Tvrdá)
Využívanie informačných technológií a databázových systémov ako nástroja riadenia vo vidieckom priestore
(Ing. Peter Gallo)
Informačné a komunikačné technológie v riadení firiem, úradov a inštitúcií verejnej správy pôsobiacich v regiónoch
(Doc. Ing. Mojmír Kokles, CSc)
Informačné a komunikačné technológie a ich využívanie pri prezentovaní firiem a regiónov
(Doc. Ing. Anita Romanova, Phd)
Využívanie informačných technológií a databázových systémov na vidieku
(Doc. Ing. Anita Romanova, Phd)
Perspektívy rozvoja poľnohospodárstva a vidieka v SR do roku 2013 ,finančná podpora diverzifikácie vidieckych aktivít
(Ing. Vladimír Jamnický)
Aktuálny stav a perspektívy cestovného ruchu v SR
(Ing. Marián Bujna)
Predaj z dvora ako forma zvyšovania pridanej hodnoty pri diverzifikácii podnikania
(MVDr. Fridolín Pokorný)
Aktuálne problémy a námety na riešenie predaja z dvora ako formy agroturistiky
(MVDr. Fridolín Pokorný)
Špecifiká vidieckeho turizmu a agroturizmu v európskom kontexte a v SR
(Ing. Ján Babinský, Csc.)
Agroturistika a trendy podnikania
(Ing. Ján Babinský, Csc.)
Aktuálne atribúty rozvoja cestovného ruchu na Slovensku
(Ing. Michal Ševčík)
Prístup bánk k financovaniu rozvoja vidieka v čase krízy
(Ing. Ján Trajčík)
Tvorba a implementácia podnikateľského zámeru pre diverzifikáciu
(Ing. Miroslav Babinský)
Optimalizácia výberu investičného dodávateľa v podmienkach čerpania štrukturálnych fondov
(Dipl. Mgr . Ing. Drahoslav Lörinc)
Úplné znenie a novelizácia zákona o verejnom obstaravani
(Dipl. Mgr . Ing. Drahoslav Lörinc)
Spôsoby výberu dodávateľa podľa metodiky PPA - Veľké Pole
(Ing. Miroslav Babinský)
Aktuálne problémy cestovneho ruchu na Slovensku
(Ing. Michal Ševčík)
Manažérska ekonomika podniku cestovneho ruchu
(Ing. Jarmila Horváthová)
Finančné plánovanie, projektové riadenie a hodnotenie podnikateľských projektov v cestovnom ruchu
(Ing. Jarmila Horváthová)
Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva SR
(Ing. Ján Beňadik)
Predaj z dvora ako inovatívna forma diverzifikácie podnikania v čase krízy
(MVDr. Mária Kantíková,PHD)
Prístup bánk k financovaniu agrosektoru v čase krízy
(Ing. Ján Trajčík)
Technologické inovácie výroby v čase krízy
(Ing. Miroslav Kušnír)
Podpora podnikateľov formou poskytnutia bankovej záruky SZRB
(Ing. Jozef Gašparík)
Tvorba a implementácia inovatívneho podnikateľského zámeru
(Ing. Miroslav Babinský)
Moderné prístupy ekonomického riadenia
(Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.)
Finančné nástroje ekonomického riadenia - Zbierka príkladov
(Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.)
Riadenie podnikateľskej činnosti a controlling
(Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.)
Riadenie podnikateľskej činnosti - Zbierka príkladov
(Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.)
Najnovšie poznatky z podnikania v podohospodárstve
(Ing. Ján Babinský)
Spôsoby obstarávania investícií v Žiadosti o platbu pre nenávratný finančný príspevok a ďalší postup Pôdohospodárskej platobnej agentúry
(Ing. Alexander Žáček)
Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(Ing. Ľubomír Bene)
Finančná podpora rozvoja poľnohospodárstva a vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rokoch 2007-2013
(Ing. Ľubomír Bene)
Najdôležitejšie nariadenia EÚ týkajúce sa podporných systémov v poľnohospodárstve
(Ing. Ľubomír Bene)
Podnikateľský plán a podnikateľské plánovanie
(Ing. Miroslav Babinský)
Podnikateľský plán vzor pre diverzifikáciu
(Ing. Miroslav Babinský)
Finančný plán pre jednoduche uctovnictvo vzor
(Ing. Miroslav Babinský)
Modernizácia procesu riadenia agropodniku v case krizy - Velka lehota
(Doc.Ing. Peter Gallo, CSc)
Strategický systém riadenia agropodniku v case krizy - Velka Lehota
(Doc.Ing. Peter Gallo, CSc)
Systém čerpania podpory z grantov a fondov EU v agrosektore , Veľká Lehota,2013
(Ing. Ján Babinský)
Prehľad o čerpaní PRV do roku 2011, Veľká Lehota 2013
(Ing. Ján Babinský)
Právna úprava účtovných štandardov a aktuálne zmeny platné od roku 2013, Veľká Lehota
(Ing. Dagmar Richterová)
Základy rozvoja agroturistiky a cestovného ruchu
(Ing. Michal Ševčík)
Agroturizmus ako jeden z inovatívnych marketingových nástrojov na rozvoj cestovného ruchu v lokalite MAS Zlatá Cesta /tréning s PC/
(Doc. Ing. Peter Gallo, CSc)
Aktuálny stav a perspektívy cestovného ruchu v SR
(Ing. Marián Bujna)
SWOT analýza a jej použitie pri stanovovaní stratégie v rozvoji agroturizmu
(Ing. Michal Ševčík)
Úloha MAS v podpore diverzifikácie ekonomických aktivít na vidieku
(Ing. Zuzana Schottertova)
Špecifiká vidieckého turizmu a agroturizmu v európskom kontexte a v SR, LEADER
(Ing. Ján Babinský, CSc.)
Diverzifikačné a inovatívne formy podnikania –obecné energetické centrum
(Ing. Miroslav Kušnír)
Využitie miestnych zdrojov na produkciu regionálnych špecialít pre agroturistiku a vidiecku turistiku
(Doc.Ing.Stanislav Šilhar,CSc)
Inovatívny podnikateľský plán pre diverzifikáciu
(Ing. Miroslav Babinský)
Diverzifikačné formy podnikania – prepojenie agroturistiky na výstupy z poľnohospodárstva, predaj z dvora
(MVDr. Fridolín Pokorný)
Zdokonalenie marketingových a inovatívnych zručností v oblasti vidieckeho turizmu oblasti MAS Zlatá Cesta a práca s Excelom /tréning s PC/
(Doc. Ing. Peter Gallo)
Informačné a komunikačné technológie a ich využívanie pri prezentovaní MAS Zlatá Cesta/praktický tréning s PC/
(Prof. Ing. Mojmír Kokles,CSc)
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok