ZAMESTNANEC A PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

Ing. Dagmar Richterová   Nov 26 2014   E-learning/Účtovníctvo

Výhody i nevýhody zamestnávania a čo z toho pre vás vyplýva, prehľad Zákonníka práce, na čo nezabudnúť pri vzniku a zániku pracovného pomeru

Upravuje zákon č. 311/2001 Zb. Zákonník práca v znení neskorších noviel. Tento zákon upravuje individuálne pracovno – právne vzťahy( ďalej len “PPV”) v súvislosti so zamestnávaním FO a kolektívne PPV. PPV vznikajú uzavretím prac. zmluvy, alebo dohody o práci vykonávanej mimo prac. pomeru.

 

Zásady zákonníka práce:

 

1. Každá FO má právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé prac. podmienky, na bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na ochranu proti nezamestnanosti. Tieto práva patria FO bez akejkoľvek diskriminácie.

2. PPV môže vzniknúť len so súhlasom FO a zamestnávateľa.

3. Zamestnanec má právo na mzdu za vykonanú prácu, na odpočinok a zotavenie pri práci.

4. Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, ak ide o odmeňovanie, pracovný postup a vzdelávanie.

5. Zamestnanci majú právo na kolektívne vyjednávanie a na štrajk.

 

Účastníci PPV

 

Zamestnávateľ je to FO alebo PO, kt. zamestnáva aspoň 1 FO v PPV. Ak je zamestnávateľom  FO vystupuje v PPV osobne, alebo ním poverená osoba. Ak je zamestnávateľom PO vystupuje v PPV jej štatutárny orgán, alebo osoba ním poverená.

Zamestnanec – je FO, ktorá vykonáva pre zamestnávateľa súvislú prácu v PPV. Zamestnancom môže byť FO, ktorá dovŕšila 15 rokov a má ukončenú povinnú školskú dochádzku. Dohodu o hmotnej zodpovednosti môže uzavrieť zamestnanec, ktorý dovŕšil 18 rokov. Ak menej ako 15 tak musí potvrdiť inšpektorát práce.

 

Pracovná zmluva

Pracovný pomer vzniká pracovnou zmluvou, ktorá musí byť písomná a jedno vyhotovenie musí dostať zamestnanec.

Pred uzavretím pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť FO s jej právami a povinnosťami s prac. a mzdovými podmienkami. Môže vyžadovať len info., ktoré súvisia s prácou a nesmie vyžadovať info o rodinných pomeroch, o tehotenstve, o politickej, náboženskej príslušnosti, o bezúhonnosti (okrem zamestnaní, kde sa podľa osobitného predpisu bezúhonnosť vyžaduje).

 

Pracovná zmluva musí obsahovať:

 • deň nástupu do práce
 • mzdové podmienky (len v prípade ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve)
 • druh práce
 • miesto výkonu práce
 • deň nástupu do práce
 • mzdové podmienky (len v prípade ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve)

Ďalšie ale nie povinné náležitosti:

 • skúšobná doba (3 mesiace),
 • výmer dovolenky,
 • výplatné termíny,
 • pracovný čas.

Po uzavretí pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný:

 • prideľovať zamestnancovi prácu dohodnutú v zmluve
 • platiť mu za vykonanú prácu mzdu
 • vytvárať mu vhodné pracovné podmienky
 • oboznámiť ho s pracovným poriadkom, s bezpečnostnými predpismi a kolektívnou zmluvou.

Povinnosti

Zamestnanec je povinný vykonávať dohodnutú prácu osobne v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať prac. disciplínu.

Skončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer možno skončiť:

Dohodou – musí byť písomná. Jedno vyhotovenie dostane zamestnanec, musia súhlasiť obidve strany, nemusí obsahovať dôvod, len ak zamestnanec chce.

Výpoveďou

- je jednostranné ukončenie zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa
- musí byť písomná a doručená druhej strane.
- zamestnanec môže dať výpoveď kedykoľvek bez uvedenia dôvodu
- zamestnávateľ môže dať výpoveď len z dôvodov uvedených v zákonníku práce:

- z organizačných dôvodov
- opakované porušovanie pracovnej disciplíny

Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je 2 mesiace ak je zamestnanec zamestnaný aspoň 5 rokov je výpovedná doba 3 mesiace.

Zákaz výpovede na zamestnancov sa vzťahuje v pracovnej dobe napríklad:

 • tehotná zamestnankyňa
 • na materskej
 • práceneschopný zamestnanec
 • vojenská služba

Okamžitým skončením pracovného pomeru:

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer z 2 dôvodov:

1.        ak bol zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin
2.        ak závažne porušil pracovnú disciplínu (alkohol, krádež)

 • musí byť písomné
 • musí byť presne vymedzený dôvod, kt. sa nesmie dodatočne meniť
 • je to jednostranné ukončenie

Zamestnanec môže OSPC z dôvodov:

 • zo zdravotných dôvodov, ak ho zamestnávateľ nepreradil na inú prácu do 15 dní od predloženia lekárskeho posudku
 • ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po jej splatnosti
 • ak je bezprostredne ohrozený jeho život, alebo zdravie
 • skončením skúšobnej doby
 • uplynutím dohodnutej doby
 • smrťou zamestnanca

Ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou , alebo z organizačných dôvodov, počas 90 dní aspoň s 20 zamestnancami ide o hromadné prepúšťanie.

 

Pracovný čas a dovolenka

Je časový úsek v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi a vykonáva dohodnutú prácu. Pracovný čas je najviac 40 hodín týždenne. Je to čistý PČ bez prestávok. Vrátane práce nadčas je týždenný PČ 48 hodín.

V dvojzmennej prevádzke je 38 a ¾ hod. a v trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke je to 37 hodín 30 minút.

O rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. PČ môže byť rozvrhnutý rovnomerne, nerovnomerne alebo ako pružný PČ.

Zamestnanec, ktorý pracovná zmena je viac ako 6 hodín má právo na prestávku 30 minút. Prestávka sa neposkytuje na začiatku a na konci pracovnej zmeny.

Medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny má zamestnanec nárok na nepretržitý odpočinok 12 hodín.

V týždni má zamestnanec nárok na odpočinok 2 po sebe nasledujúce dni – musí to byť sobota, nedeľa – nedeľa, pondelok.

Práca nadčas – je práca vykonávaná na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas. Môže byť najviac 8 hodín týždenne, 150 hodín ročne a z vážnych dôvodov môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom najviac 250 hodín ročne.

 

Autor:

Ing. Dagmar Richterová - Richter & Partners Consulting, spol. s r.o.

Podnikateľské minimum farmára pre bratislavský kraj, 2014

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok