Záväzky v účtovníctve

Ing. Dagmar Richterová   Nov 16 2014   E-learning/Účtovníctvo

a) v širšom zmysle: existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je  pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa [paragrafov zákona o účtovníctve]; vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch; synonymá sú: cudzí kapitál, cudzie zdroje (toto bol oficiálny slovenský názov do roku 2002), požičané zdroje, dlhy alebo nepresne: pasíva

 

b) v užšom zmysle: ako bod a ale bez rezerv, bankových úverov a krátkodobých finančných výpomocí

 

Delenia záväzkov v širšom zmysle

 

Podľa formy:

- rezervy

- dlhodobé rezervy

- krátkodobé rezervy

- záväzky v užšom zmysle

- dlhodobé záväzky v užšom zmysle

- krátkodobé záväzky v užšom zmysle

- bankové úvery

- dlhodobé bankové úvery

- bežné bankové úvery (krátkodobé bankové úvery)

- krátkodobé finančné výpomoci

 

Podľa dĺžky trvania:

- dlhodobé záväzky v širšom zmysle (dlhodobý cudzí kapitál, dlhodobé cudzie zdroje, dlhodobé požičané   zdroje, dlhodobé dlhy):

- dlhodobé rezervy

- dlhodobé záväzky v užšom zmysle

- dlhodobé bankové úvery

- krátkodobé záväzky v širšom zmysle (krátkodobý cudzí kapitál, krátkodobé cudzie zdroje, krátkodobé dlhy):

- krátkodobé rezervy

- krátkodobé záväzky v užšom zmysle

- bežné bankové úvery (krátkodobé bankové úvery)

- krátkodobé finančné výpomoci

 

Autor:

Ing. Dagmar Richterová - Richter & Partners Consulting, spol. s r.o.

Podnikateľské minimum farmára pre bratislavský kraj, 2014

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok