CESTOVNÉ NÁHRADY A STRAVNÉ

Ing. Dagmar Richterová   Nov 2 2014   E-learning/Účtovníctvo

Na čo všetko máte nárok, aké sú maximálne hranice daňovo uznaných výdavkov

Zamestnancovi na pracovnej ceste patrí tzv. stravné, čo prestavuje náhradu za vynaložené peňažné prostriedky za jeho stravu. Podmienky a výšku poskytnutia stravného zamestnancom na pracovných cestách určuje zákon č. 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách v znení neskorších prepisov.

 

Zákon o cestovných náhradách sumu stravného ustanovuje v závislosti od času trvania pracovnej cesty, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma:

     - 5 až 12 hodín,

     - nad 12 hodín až 18 hodín,

     - nad 18 hodín.

 

Sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ustanovuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z.z. o sumách stravného.

 

Sumy stravného pre časové sú:

 

     - 4,00 eurá pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

     - 6,00 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

     - 9,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

V prípade, ak zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy stravného ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín alebo zabezpečiť bezplatné stravovanie. V tomto prípade ale ide o možnosť a nie povinnosť zamestnávateľa. Zamestnávateľ tomuto zamestnancovi je povinný zabezpečiť stravovanie obvyklým spôsobom, ak počas pracovnej zmeny na pracovisku odpracuje viac ako štyri hodiny.

Zamestnancovi nárok na stravné nepatrí tiež v prípade, po dobu porušenia pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny zamestnanca podľa podmienok uvedených v zákone o cestovných náhradách alebo po dobu dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca.

 

Ďalšie podmienky poskytnutia stravného počas trvania pracovnej cesty

 

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené čiastočne bezplatné stravovanie, zamestnávateľ zákonom určenú výšku stravného kráti o

     - 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,

     - 40 % za bezplatne poskytnutý obed,

     - 35 % za bezplatne poskytnutú večeru,

a to, zo sumy ustanovenej stravného pre časové pásmo nad 18 hodín. Suma stravného po krátení sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

V konkrétnych číslach:

     - raňajok o 2,325 € (9,30 € x 25 % = 2,325 €)

     - obeda o 3,720 € (9,30 € x 40 % = 3,720 €)

     - večere o 3,255 € (9,30 € x 35 % = 3,255 €)

 

Autor:

Ing. Dagmar Richterová - Richter & Partners Consulting, spol. s r.o.

Podnikateľské minimum farmára pre Bratislavský kraj, 2014

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok