Vystavenie a evidencia faktúr

Ing. Dagmar Richterová   Oct 28 2014   E-learning/Účtovníctvo

Lehota vystavenia a splatnosti faktúry


V legislatíve nie je presne stanovené, dokedy musí podnikateľ faktúru vystaviť, ani lehota jej splatnosti. Zákon o účtovníctve len hovorí, že účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje. V praxi teda každý podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nemá presne stanovený počet dní, dokedy musí faktúru vystaviť po dodaní tovaru alebo služby a môže si stanoviť aj rôznu lehotu splatnosti, napr. 7, 14, 30, prípadne 60 dní. V záujme podnikateľa je určite získať finančné prostriedky čo najskôr, preto sa faktúra väčšinou vystavuje súčasne s dodaním tovaru alebo služby a doba splatnosti sa stanovuje obvykle na maximálne 30 dní.

 

Spôsob doručenia faktúry


Faktúru je možné odoslať zákazníkovi dvoma spôsobmi:

 

- písomne – zaslanie prostredníctvom pošty, osobne alebo podobným spôsobom,

 

- elektronicky - podnikateľ (platiteľ dane z pridanej hodnoty) so súhlasom zákazníka môže 

   faktúru sprístupniť elektronicky.

 

Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom zákona č. 215/2002 Z.Z. o elektronickom podpise alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov. Elektronickou výmenou údajov sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny údajov. Odkaz elektronickej výmeny údajov pozostáva zo súboru dielov, štruktúrovaných na základe schválenej normy, vyhotovených vo formáte čitateľnom počítačom, ktoré môžu byť automaticky a nedvojzmyselne spracované.

 

 Čo s faktúrou, ktorá je v cudzom jazyku?


     V prípade, že je faktúra vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku, je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný na požiadanie daňového úradu zabezpečiť preklad do slovenského jazyka. Toto ustanovuje § 76 ods.7 Zákona o dani z pridanej hodnoty.

 

 Čo s prijatou faktúrou?


Ak podnikateľ prijme od svojho dodávateľa faktúru, je povinný doplniť túto faktúru o náležitosti podľa zákona o účtovníctve, ktorými musí byť:

 

- podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

- označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. Ide o označenie účtovacím predpisom, tzv. predkontáciou.


Podnikateľ je povinný vyznačiť na faktúre aj zaúčtovanie faktúry a to buď priamo na faktúre alebo pripojí k faktúre predkontačný lístok, na ktorom je uvedený účtovací predpis. Súčasťou faktúry musí byť taktiež podpis osoby, ktorá faktúru zaúčtovala. Tieto činnosti si zabezpečuje, ak je to fyzická osoba - sám podnikateľ alebo externý účtovník (účtovnícka firma), ktorý vedie pre podnikateľa účtovníctvo. V prípade právnickej osoby je to väčšinou pracovník ekonomického alebo účtovného oddelenia alebo pracovník externej účtovníckej firmy, ktorá pre podnikateľa zabezpečuje vedenia účtovníctva.

 

Autor: Ing. Dagmar Richterová - Richter & Partners Consulting, spol. s r.o.

Podnikateľské minimum farmára pre Bratislavský kraj, 2014

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok