Druhy faktúr v účtovníctve

Ing. Dagmar Richterová   Oct 26 2014   E-learning/Účtovníctvo

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2013 preberá smernicu Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (tzv. fakturačnú smernicu) a zavádza nové pravidlá fakturácie. Od 1. 1. 2013 majú povinnosť prijať túto smernicu všetky členské štáty Európskej únie do svojich národných predpisov, čím sa dosiahne harmonizácia vo všetkých krajinách .

 

Cieľom nových pravidiel fakturácie v EÚ je:

 

  • zmeniť a doplniť náležitosti faktúr s cieľom umožniť lepšiu kontrolu daní;

 

  • zaviesť jednotnejšie zaobchádzanie s cezhraničnými a vnútroštátnymi transakciami;

 

  • stanoviť harmonizovanú lehotu na vyhotovovanie faktúr pri cezhraničných transakciách;

 

  • prispieť k rozšíreniu elektronickej fakturácie.

 

 Faktúra vyhotovená osobou podľa zákona o DPH musí obsahovať:

 

- meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania,    prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,

 

-meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho  sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

 

- poradové číslo faktúry,

 - dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno         určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

- dátum vyhotovenia faktúry,

- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

- základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

 

- uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom    systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,

 

- výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,

 

- slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby,    vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4,

 

- slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,

 

- údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,

 

- slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,

 

- slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

 

 

Zjednodušená faktúra

 

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013 stanovuje možnosť vystavovať tzv. zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje, ako (riadna) faktúra a ktorá je považovaná zaplnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania DPH. Takouto zjednodušenou faktúrou je:

 

- doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur;

 

- doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami       nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur;

 

Tieto dva typy zjednodušených faktúr nemusia obsahovať identifikačné a kontaktné údaje príjemcu tovaru alebo služby a jednotkovú cenu. Nesmú sa však vyhotovovať v prípade dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, pri zásielkovom predaji s miestom dodania v tuzemsku a pri dodaní tovaru oslobodeného od dane.

 

Zjednodušenými faktúrami sú aj:

 

- podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre           daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane,

 

- faktúra podľa § 71, ods. 2 (každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, t. j. dobropis alebo ťarchopis); faktúra musí obsahovať poradové číslo  pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

 

 

Súhrnná faktúra

 

Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

Ak dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody alebo tepla, súčasťou nájomnej zmluvy, obsahuje údaje podľa zákona, nie je platiteľ povinný vyhotovovať faktúru za každý opakovane dodaný tovar alebo službu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku a príjemca plnenia má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje, v tuzemsku.

 

 

 Podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty


Faktúra v prípade, že podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, musí spĺňať náležitosti faktúry podľa § 10 zákona o účtovníctve.


Náležitosti faktúry podľa Zákona o účtovníctve:

 

- označenie účtovného dokladu,

 

- obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

 

- peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

 

- dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

 

- dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

 

- podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

 

- označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

 

     Faktúry musia byť označené, očíslované a usporiadané podľa čísel za sebou. Formu číselného označenia faktúry si môže podnikateľ zvoliť sám, môže sa meniť mesačne, napr. 13/11/2010, ročne 123/2010 alebo podľa iného kritéria, ktoré si určí podnikateľ vo vnútrom predpise (tzv. internej smernici). Formát faktúry nie je stanovený, povinnosťou podnikateľa je len splniť náležitosti faktúry.


Zákon o účtovníctve upresňuje, čo sa rozumie pod pojmom podpisový záznam. Je to účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Obdive formy sa považujú za rovnocenné.

 

Autor:

Ing. Dagmar Richterová - Richter & Partners Consulting, spol. s r.o.

Podnikateľské minimum farmára pre Bratislavský kraj, 2014

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok