Cestovné poistenie UNIQA počas COVID 19

Miroslav Babinský   Jun 23 2020   Cestovný ruch

Milí priatelia, klienti dovolím si Vás informovať o cestovnom poistení UNIQA počas COVID -19. Je dôležité mať informácie správne a včas, preto dávam pár serioznych info k CP, pre tých, ktorí chcú nielen poistenie ale aj garancie plnenia poistnej udalosti.

 

Rozsah poistenia liečebných nákladov a Covid-19 v cestovnom poistení:

 

Pre krajiny, ktoré boli štátnymi orgánmi SR z hľadiska šírenia nákazy označené ako bezpečné, platí cestovné poistenie v plnom rozsahu a liečebné náklady sú v rámci cestovného poistenia hradené v štandardnom režime v súlade s platnými poistnými podmienkami. Poistné krytie sa vzťahuje aj na poistné udalosti spojené s Covid-19. Liečebné náklady, vrátane nákladov spojených s nevyhnutným lekárskym ošetrením, predpísaním liekov, hospitalizáciou a ošetrovaním počas hospitalizácie v súvislosti s Covid-19 sú v rámci cestovného poistenia kryté. Z cestovného poistenia však nie sú hradené náklady na testovanie koronavírusu, ktoré nebolo nariadené ošetrujúcim lekárom. V prípade ak klient aj napriek varovaniam vycestuje do krajín, ktoré z hľadiska šírenia nákazy nie sú štátnymi orgánmi SR považované za bezpečné, nebude mať v rámci cestovného poistenia kryté poistné udalosti súvisiace s Covid-19. Všetky ostatné riziká, ktoré má klient zahrnuté v cestovnom poistení má v súlade s poistnými podmienkami kryté (okrem Covid-19).Ak klienti vycestujú do krajín, kde stále platia menšie či väčšie obmedzenia, môže byť v mieste pobytu vzhľadom na reštrikčné opatrenia pri voľnom pohybe osôb rozsah poskytovania asistenčných služieb obmedzený, preto je dôležité informovať sa o podmienkach výjazdu do zahraničia na stránkach MZV a EZ SR a preveriť si informácie o pravidlách cestovania do konkrétnych krajín na príslušných zastupiteľských úradoch. V prípade poistnej udalosti je potrebné čo najskôr kontaktovať asistenčnú službu a riadiť sa podľa jej pokynov.

 

 

Ako postupovať pri zakúpenom cestovnom poistení k zájazdom a individuálnym cestám Cestovné poistenie zakúpené v rámci zájazdu od cestovnej kancelárie/agentúry/touroperátora

 

V prípade, ak si klient zakúpil cestovné poistenie prostredníctvom cestovnej kancelárie a je zahrnuté v cene zájazdu, ktorý nie je možné v dôsledku krízových opatrení uskutočniť v pôvodnom termíne a dohodne sa s cestovnou kanceláriou na novom termíne zájazdu, je možné posunúť aj termín platnosti cestovného poistenia. Pokiaľ sa klient ešte nedohodol s cestovnou kanceláriou na náhradnom termíne zájazdu alebo spadá do skupiny osôb, ktoré majú právo odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu, má nárok na zrušenie cestovného poistenia a refundáciu poistného. V týchto prípadoch je potrebné kontaktovať cestovnú kanceláriu, s ktorou klient uzavrel zmluvu o zájazde.

 

Cestovné poistenie zakúpené individuálne k zájazdu od cestovnej kancelárie / agentúry/ touroperátora

 

Ak si klient zakúpil cestovné poistenie k zájazdu individuálne a dohodne sa s cestovnou kanceláriou na náhradnom termíne zájazdu, takisto je možné posunúť aj termín platnosti cestovného poistenia. Mal by však čo najskôr kontaktovať poisťovňu a požiadať o zmenu termínu platnosti cestovného poistenia. V prípade, že sa na náhradnom termíne nedohodne resp. spadá do skupiny osôb, ktoré majú právo odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu, bude mu na základe žiadosti vrátené poistné z cestovného poistenia. Žiadosť o refundáciu poistného je potrebné zaslať do poisťovne čo najskôr, najneskôr však deň pred plánovaným začiatkom zájazdu.

 

 

Cestovné poistenie zakúpené k individuálnej zahraničnej ceste (nie zájazdu od CK / agentúry / touroperátora)

 

V prípade, že si klient vopred dojednal cestovné poistenie UNIQA a cestu nemôže kvôli koronavírusovím opatreniam uskutočniť, má nárok na vrátenie poistného z cestovného poistenia v plnej výške. Uvedené platí len pre poistné zmluvy krátkodobého cestovného poistenia uzatvorené na konkrétnu cestu do rizikovej destinácie, nevzťahuje sa na ročné cestovné poistenie.

K žiadosti o refundáciu poistného je potrebné doložiť doklad o tom, že cieľ cesty sa nachádzal v rizikovej oblasti (napr. letenka, alebo rezervácia ubytovania). V prípade, že klient žiada zrušiť cestovné poistenie do krajiny, ktorá je považovaná za bezpečnú, ale z dôvodu obáv nechce cestovať, poisťovňa bude pri vracaní poistného postupovať štandardne v súlade s poistnými podmienkami.

 

Cestovné poistenie a karanténa

 

V prípade, ak klient vycestuje do zahraničia v súlade s opatreniami štátnych orgánov SR a z dôvodu zavedenia neočakávaných a náhlych opatrení uviazne v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo ubytovacom zariadení) kvôli koronavírusu a nebude sa môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, UNIQA automaticky a bezplatne predĺži platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celú dobu pobytu v karanténe. Na všetky dodatočné náklady súvisiace s karanténou ako je napr. ubytovanie a strava, sa cestovné poistenie nevzťahuje.

 

Poistenie storno poplatkov

 

Poistenie storno poplatkov sa nevzťahuje na zrušenie cesty z dôvodu výskytu koronavírusu v cieľovej destinácii. V súlade s poistnými podmienkami nárok na plnenie vznikne iba v prípade, ak by MZV SR vydalo odporúčanie necestovať do krajiny postihnutej živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom. Pokiaľ však bola klientovi potvrdená nákaza koronavírusom a z tohto dôvodu zruší zahraničnú cestu vzniká mu nárok na uhradenie storno poplatkov z poistenia storna.

 

V prípade záujmu o cestovné poistenie na mieru podľa Vašich potrieb kontaktujte info linku:

 

UNIQA info linka:

+421 918 962 403

 
 
UNIQA a.s. Váš partner na cestách
 
 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok