Čo musíme zlepšiť aby bol turizmus na Slovensku atraktívnejší ?

Miroslav Babinský   Feb 25 2020   Cestovný ruch

Vnímanie Slovenska závisí nielen od zariadení priamo spojených s cestovným ruchom, ale aj od celkového vzhľadu krajiny a verejných priestorov. V tejto oblasti je nutné zlepšiť stav najmä v najexponovanejších lokalitách.

 

Čo treba riešiť okamžite , aby sme vytvorili pozitívny dojem?

 

Je tu niekoľko historických pozostatkov, ktoré vytvárajú nie práve najpríjemnejší dojem hneď pri vstupe do krajiny. Takýmto je práve nie najprívetivejší stav hraničných priechodov, kde bude nevyhnutná revitalizácia alebo asanácia
nevyhovujúcich objektov, odstránenie nadbytočných betónových zábran, zlepšenie kvality vozovky či celková revitalizácia priestoru.

Rozhodne treba vylepšiť stav železničných a autobusových staníc, najmä tých,kde zastavujú medzinárodné vlaky a autobusy. Taktiež sa treba venovať zlepšeni stavu verejných priestorov miest a obcí, najmä prístupových komunikácií a centrálnych častí. Tu musíme spomenúť riešenie adekvátneho rozširovania zelene a verejných parkov, či napríklad dať priestor na budovanie peších či cyklistických chodníkov, detských ihrísk ale aj venovať sa napríklad vydávaniu zákazov parkovania na chodníkoch.

Slovensko je krajina vhodná najmä na krátkodobú dovolenku víkendové pobyty, predĺžené víkendy. V nadväznosti na uvedené je nutné propagovať našu krajinu s prihliadnutím na túto skutočnosť.

 

 

Podporiť rozvoj domáceho cestovného ruchu formou celonárodnej kampane pozostávajúcej zo škály informačno-propagačných aktivít s cieľom obrátenia pozornosti obyvateľov Slovenska k svojej krajine ako dovolenkovej destinácii, ako aj s dôrazom na budovanie pozitívneho prístupu k prírodným a kultúrno-historickým hodnotám Slovenska. 

 

Vývoj cestovného ruchu na Slovensku, ako aj vo svete, analýza jeho vnútorného a vonkajšieho prostredia dokumentujú, že cestovný ruch na Slovensku predstavuje potenciál, ktorý môže pozitívne ovplyvniť ekonomiku krajiny. Cestovný ruch však musí predstavovať konkurencieschopný sektor a je potrebné zabezpečiť jeho trvalo udržateľný rozvoj.

Pri takomto vývoji môže cestovný ruch pozitívne ovplyvniť jednotlivé regióny a zároveň vytvárať nové pracovné príležitosti. Na dosiahnutie týchto zámerov je potrebné realizovať dve skupiny opatrení, a to zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb a produktov cestovného ruchu ako výsledok súčinnosti všetkých zložiek celého systému cestovného ruchu. ❤️

Predovšetkým je potrebné zabezpečiť cielený a systematický marketing cestovného ruchu tak, aby Slovensko bolo doma aj vo svete vnímané ako krajina cestovného ruchu. Konečným výsledkom takto realizovaných opatrení by mal byť rast podielu cestovného ruchu na tvorbe HDP v cieľovom roku 2020 vo výške 3,2 %. 

 

 

Miro Babinský

Garant EZAT pre turizmus

Poradca pre podnikanie na vidieku

 

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok