SMEROVANIE CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU

Miroslav Babinský   Feb 20 2020   Cestovný ruch

Slovensko je malá krajina, preto má určité kapacitné možnosti uspokojiť spotrebiteľský dopyt. V dlhodobom výhľade sa preto musíme orientovať na trvalo udržateľný cestovný ruch a dopyt zahraničných turistov orientovať na málo známe, nepreplnené, autentické destinácie, táto skutočnosť môže byť v konečnom dôsledku pre Slovensko veľmi prínosná. Slovensko sa z hľadiska konkurencieschopnosti musí z krátkodobého hľadiska zamerať na lepšie využívanie kapacít, a z dlhodobého hľadiska je hlavnou požiadavkou a predpokladom rozvoja kvalita:

 

1. Oblasť kvality v konkrétnom i širšom chápaní.

Ide nielen o kvalitu konkrétnych tovarov a služieb, ale aj všetkého, čo ju vytvára, podmieňuje, ovplyvňuje. Ide o súbor faktorov, ktorých výsledkom je ponúkaný produkt spotrebúvaný návštevníkom v cestovnom ruchu. V nadväznosti na túto cestu je potrebné realizovať aj zámery a úlohy na druhej ceste. 

 

2. Oblasť prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu.

Obsahom tejto oblasti sú úlohy a opatrenia zamerané na prezentáciu a propagáciu Slovenska, na produkty cestovného ruchu na cieľových trhoch cestovného ruchu. Obsah prezentácie pritom musí vychádzať z predstáv, ktoré o SR majú jej obyvatelia. Prezentácia SR nesmie byť „prekvapením“ pre vlastných občanov, lebo oni sú jej súčasťou. Z toho vyplýva, že prezentácia krajiny musí vychádzať z existujúcej štátnej identity a musí odzrkadľovať existujúce hodnoty danej spoločnosti. Forma prezentácie sa musí zamerať na využitie všetkých nových komunikačných a informačných technológií. Významnú úlohu pritom majú plniť aj organizácie cestovného ruchu.

 

 

 

Kvalitne poskytnutá služba návštevníkovi je základným predpokladom konkurencieschopnosti cestovného ruchu. Ide o oblasť, ktorú predovšetkým zahraničný návštevník vníma veľmi citlivo. Preto kvalita nemôže byť jednorazová, náhodná alebo týkať sa len niektorých zariadení. V tejto súvislosti je nevyhnutné zvýšenú pozornosť venovať týmto opatreniam:

 

 • vytvorenie dlhodobej Stratégie tvorby produktov cestovného ruchu,
 • tvorba produktov zameraných na ponuku najvýznamnejších historických miest SR s dôrazom na ich spoločnú propagáciu,
 • tvorba produktov kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, ako aj wellness pobytov,
  tvorba produktov zameraných na kongresový cestovný ruch,
 • tvorba produktov cestovného ruchu využívajúcich prírodný potenciál krajiny s ohľadom na limity území vyžadujúcich ochranu (CHKO, NP, MCHÚ a pod.),
 • tvorba produktov cestovného ruchu v súvislosti s prírodným a kultúrnym dedičstvom UNESCO na Slovensku,
 • podpora nových národných produktov cestovného ruchu založených na aktívnom trávení voľného času.

 

Ďalším zámerom tejto úlohy je tvorba špecifických regionálnych produktov cestovného ruchu:

 

 • tvorba produktov cestovného ruchu využívajúcich kultúrne dedičstvo regiónu (napr. folklór, tradičné remeslá),
 • tvorba produktov šetrných foriem cestovného ruchu (vidiecky
  cestovný ruch, agroturistika),
 • tvorba produktov cestovného ruchu zameraných na miestne
  typické aktivity,
 • tvorba zážitkových programov pre návštevníkov,
 • pešia turistika, cykloturistika, zimný cestovný ruch, golf,
  kongresový a incentívny cestovný ruch,zdravotný cestovný ruch,
 • tvorba komplexných produktov viazaných na vodný cestovný ruch a cestovný ruch pozdĺž vodných tokov zameraných na individuálnych turistov a turistov výletných lodí,
 • tvorba produktov cestovného ruchu podporujúcich voľnočasové aktivity návštevníkov,
 • podpora spolupráce pri tvorbe cezhraničných projektov v cestovnom ruchu,
 • tvorba a udržiavanie kvalitných náučných trás,
 • tvorba špecifi ckých produktov pre domáci cestovný ruch (projekty pre mládež, rodiny a seniorov). 
 

Miroslav Babinský

# gestor EZAT pre turizmus

# Poradca podnikateľa v agroturistike

# Cestovný ruch na Slovensku

 

  

 

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok