LPIS a lyžiarske svahy, vleky a iné plochy

Jana Holéciová   Jul 28 2019   E-learning/Pôdohospodárstvo

Majú lyžiarske svahy, malé letiskové plochy (a iné typy plôch, napr. v blízkosti jazdeckých areálov) zarásť burinou a vysokou trávou alebo ich budú aj v budúcnosti poľnohospodári obrábať? Pýta sa Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v súvislosti s rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyňať niektoré plochy z registra pôdnych blokov /tzv. LPISu/.

Ide o prípady pozemkov, ktoré sa nachádzajú najmä pod lyžiarskymi svahmi, lyžiarskymi vlekmi, ale aj malými regionálnymi letiskami či v blízkosti jazdeckých areálov. Len v prípade plôch pod lyžiarskymi vlekmi sa z registra pôdnych blokov má vyňať približne 1500 ha.

Sú to všetko nespevnené plochy (napríklad trvalý trávny porast), na ktoré poľnohospodári doteraz dostávali priame platby za to, že sa o ne riadne starajú. Nebyť poľnohospodárov, lyžiarske svahy alebo tráva na malých regionálnych letiskách by zarástla burinou. Zmenil by sa vzhľad krajiny a aj funkcia týchto plôch. Poľnohospodári na týchto plochách pritom vykonávajú mnohé činnosti: napríklad pravidelne ich kosia a trávu následne dávajú ako krmivo pre hospodárske zvieratá, na pozemkoch denne počas sezóny pasú napríklad ovce, kozy, kone alebo kravy a za pôdu riadne platia dane.

Navyše niektoré plochy sú zároveň súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000, ktoré si vyžadujú obzvlášť citlivý manažment hospodárenia pre ich dlhodobú udržateľnosť.

 

„Poľnohospodári sú stotožnení s tým, aby každá zastavaná plocha a každá plocha, ktorá nie je obhospodarovaná v súlade s legislatívou pre poskytovanie priamych platieb, bola odstránená z LPISu. To však neznamená, že musíme všetky tieto plochy vyňať z LPISu. Mnohé z nich sú spôsobilé na to, aby poľnohospodár za ich obhospodarovanie a prínos pre krajinu dostal priame platby tak, ako káže legislatíva“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora dôrazne odsudzuje akékoľvek praktiky, ktoré vedú k zneužívaniu priamych platieb v poľnohospodárstve. Patria k nim aj nedávne medializované prípady s neoprávneným čerpaním agrodotácií na východe Slovenska na spevnenú plochu letiska, ktoré podľa názoru SPPK musia byť vyradené z LPISu/. Odmietame takéto praktiky, pretože poškodzujú meno agropotravinárstva ako celku. Zároveň neprávom vrhajú tieň na poľnohospodárov, ktorí neparazitujú na systéme a zákonným spôsobom poberajú priame platby.

Bude však zlým signálom pre ďalší rozvoj odvetvia, ak všetci čestní poľnohospodári prídu o možnosť poberať dotácie za to, že obhospodarujú spôsobilé plochy napríklad pod lyžiarskymi vlekmi, na lyžiarskych svahoch, alebo v blízkosti jazdeckých areálov v súlade s podmienkami dobrého hospodárenia na pôde.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora navrhuje urobiť analýzu plôch a prehodnotiť ich vyňatie z registra pôdnych blokov (LPIS) zo strany rezortného ministerstva. Zároveň je pripravená pokračovať v odbornej diskusii k tejto téme, keďže je presvedčená, že príslušné plochy sú spôsobilé pre poskytovanie priamych podpôr v zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014.

 

Zdroj: SPPK

 
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok