Remeselná výroba

Agroturistika ako tradičná forma dovolenky na vidieku predstavuje prepojenie turizmu aj na iné odvetvia ako poľnohospodárstvo. Ak v starších obdobiach našich dejín pokladáme akúkoľvek inú činnosť na uspokojenie základných ľudských potrieb okrem poľnohospodárstva za remeselnú, jej počiatky musíme hľadať v dávnej minulosti. Územie, na ktorom sa naši predkovia usadili, poskytovalo dostatok potrebných surovín - dreva, rúd, hliny, kameňa a iných materiálov, ktoré boli podmienkou pre vznik a rozvoj remesiel.Remeselná výroba - štedrá ponuka produktov Slovenského vidieka

Kováčstvo patrilo medzi najstaršie a najrozšírenejšie remeslá všeobecne. Už v období raného feudalizmu sa predpokladá výskyt jeho predstaviteľov v každej väčšej osade. Okrem kováčstva to bolo hrnčiarstvo a šperkárstvo. Tieto profesie sa oddelili od poľnohospodárstva medzi prvými, o čom je dostatok vecných dôkazov.

Keramické predmety vypovedajú, že časť z nich sa zhotovovala v špecializovaných výrobniach, časť pravdepodobne doma. Neskôr ich výroba prerástla rámec rodiny. Začali sa nimi zaoberať zručnejší jednotlivci, ktorí ich začali vyrábať pre potreby osady, alebo iného širšieho spoločenstva.

Stredoveké hrnčiarstvo sa sústreďovalo v podhradských osadách, na panstvách a v práve vznikajúcich mestách. Od 14. storočia sa začínajú objavovať písomné záznamy o hrnčiarskej výrobe (Bratislava 1379, 1452, Pozdišovce 1416). Záznamy z roku 1420 svedčia o špecializovaných hrnčiaroch v Bardejove, kde vznikol v roku 1475 prvý hrnčiarsky cech. Ďalšie hrnčiarske cechy, ktoré na Slovensku vznikali, sú novoveké, väčšina z nich vznikla v priebehu 16. storočia, najmä na východnom a západnom Slovensku (napr. Košice, Prešov, Levoča, Kežmarok, Šamorín, Bratislava, Trnava, Trenčín). Na území stredného Slovenska je z tohto storočia známy len jeden hrnčiarsky cech, a to v Žiline (rok 1582). V priebehu ďalších storočí cechov úmerne pribúdalo rovnomerne po celom území Slovenska. V polovici 19. storočia bolo činných 61 cechov.

Výrobky z dreva a hliny boli v dedinských domácnostiach Slovenska najbežnejšie a najpoužívanejšie. Drevo bolo dostupným a ľahko opracovateľným materiálom, ktorý poskytoval široké možnosti využitia - od stavby domov a hospodárskych budov cez zariadenie interiérov, poľnohospodárske náradie až po drobné úžitkové a kultové predmety. Hlina sa využívala pri stavbe domov a hospodárskych stavieb, ale najmä na výrobu riadu, potrebného v každej domácnosti. Geografické podmienky Slovenska poskytovali v hojnej miere obidve suroviny, a tak predmety z dreva a hliny dominujú v slovenskej tradičnej ľudovej kultúre.

Rezbárstvo je umelecko-remeselná činnosť, pri ktorej je zo základného materiálu (dreva) odoberaná jeho časť za účelom plastického zobrazenia (reliéf, socha, ornament,…). Charakteristickým pracovným úkonom je rez, ktorý je vykonávaný rezbárskym nožom alebo rezbárskym dlátom. V súvislosti s rezbárstvom sa však akceptujú aj iné formy obrábania dreva ako napr. pílenie, brúsenie, puncovanie. V súčasnosti sa rezbárstvo vo svojej krásnej forme dochovalo na vidieku, kde rôzni rezbári bez odborného vzdelania tvoria svoje diela. Jedinečnosť tohto druhu rezbárstva spočíva tom, že každý rezbár sa vyvíja samostatne bez ovplyvňovania inými rezbármi či štýlmi. Vďaka tomu vzniká pestrosť rezbárskeho umenia.

Košíkárstvo a výroba a predaj predmetov upletených z prútia, lubov, z koreňov drevín, prípadne zo slamy alebo z kukuričného šúpolia sa vyvinulo sa z využívania rôznych prírodných pletív, z ktorých sa pletením zhotovovali predmety pre vlastnú potrebu. Na Slovensku bolo najrozšírenejšie košikárstvo spracovávajúce vŕbové prútie. Podľa jeho druhu sa delí na výrobu z nešľachteného (nelúpaného) a šľachteného (vareného, lúpaného alebo štiepaného) prútia. Prútie sa používalo na výrobu rôznych druhov a veľkostí košov a ďalších výrobkov určených pre poľnohospodárske účely (koše a opálky na zemiaky, trávu, ovocie, rybárske vrše a chlopáky, košiny, klonky, lesy, steny, ploty či koše na demižóny.
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok